before we apply for any jobs we need to prepare a good cv and a very carefully

Câu hỏi:

02/04/2022 15,396

Bạn đang xem: before we apply for any jobs we need to prepare a good cv and a very carefully

C. cover letter

Đáp án chủ yếu xác

resume (n) làm hồ sơ, sơ yếu hèn lý lịch ( bạn dạng cụ thể không thiếu rộng lớn CV)

B.job interview: buổi phỏng vấn

cover letter : thư xin xỏ việc

reference: vấn đề tham ô khảo

=>Before we apply for any jobs, we need to tướng prepare a good CV and a cover letter very carefully.

Tạm dịch: Trước Khi nộp đơn ứng tuyển, tất cả chúng ta cần thiết sẵn sàng một bạn dạng CV thiệt chất lượng và một lá thư ứng tuyển thiệt kỹ lưỡng.

Đáp án nên chọn là: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

My application was not successful; there were more than vãn 4,000 applicants and only trăng tròn were selected. I realized that my apprenticeship was very ____.

A. demanding

B. crowding

C. competitive

D. difficult

Câu 2:

An apprentice is required to tướng vì thế several years' ____.

A. coaching

B. education

C. formation

D. training

Câu 3:

She's looking for a better position with another ____.

A. association

Xem thêm: mọi từ trường đều phát sinh từ

B. firm

C. house

D. society

Câu 4:

Smartphones are a great example of the ____ of artificial intelligence.

A. application

B. request

C. programme

D. relation

Câu 5:

According to tướng everyone in the ____, she's a very good quấn.

A. apartment

B. compartment

C. department

D. employment

Câu 6:

Although it's fine for figures lượt thích Elon Musk and Stephen Hawking to tướng raise ____ about the dangers of artificial intelligence, the majority of computer scientists agree that these problems are far away.

A. existence

B. problem

C. awareness

D. idea