cân bằng phản ứng oxi hóa khửBài viết lách Phương pháp, cơ hội cân bằng phản ứng oxi hóa khử với cách thức giải cụ thể chung học viên ôn luyện, biết phương pháp thực hiện bài xích luyện Phương pháp, cơ hội cân bằng phản ứng oxi hóa khử.

Bạn đang xem: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Phương pháp, cơ hội cân bằng phản ứng oxi hóa khử (hay, chi tiết)

A. Phương pháp & Ví dụ

Lý thuyết và Phương pháp giải

Quảng cáo

Theo trình tự động 3 bước với vẹn toàn tắc:

Tổng electron nhường nhịn = tổng electron nhận

Bước 1. Xác ấn định sự thay cho thay đổi số lão hóa.

Bước 2. Lập thăng vị electron.

Bước 3. Đặt những thông số tìm kiếm ra nhập phản xạ và tính những thông số sót lại.

Lưu ý:

- Ngoài cách thức thăng vị electron, còn hoàn toàn có thể cân đối phản xạ lão hóa – khử theo đòi cách thức tăng – hạn chế số lão hóa với vẹn toàn tắc: tổng số lão hóa tăng = tổng số lão hóa hạn chế.

- Phản ứng lão hóa – khử còn hoàn toàn có thể được cân đối theo đòi cách thức thăng vị ion – electron: khi này vẫn đáp ứng lý lẽ thăng vị electron tuy nhiên những yếu tố cần được viết lách ở dạng ion chính, như NO3-, SO42-, MnO4-, Cr2072-,...

- Nếu nhập phản xạ lão hóa – khử có rất nhiều yếu tố đem số lão hóa nằm trong tăng (hoặc nằm trong giảm) mà:

+ Chúng nằm trong một hóa học thì cần đáp ứng tỉ trọng số vẹn toàn tử của những yếu tố nhập phân tử.

+ Chúng với mọi hóa học không giống nhau thì cần đáp ứng tỉ trọng số mol của những hóa học cơ theo đòi đề cho tới.

* Với ăn ý hóa học hữu cơ:

- Nếu ăn ý hóa học cơ học trước và sau phản xạ mang 1 group vẹn toàn tử thay cho thay đổi và một số trong những group ko thay đổi thì nên xác lập số lão hóa của C vào cụ thể từng group rồi cân đối.

- Nếu ăn ý hóa học cơ học thay cho thay đổi toàn phân tử, nên cân đối theo đòi số lão hóa tầm của C.

Quảng cáo

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Cân vị phản ứng:

FeS + HNO3 → Fe(NO3)3 + N2O + H2SO4 + H2O

Hướng dẫn:

Bước 1. Xác ấn định sự thay cho thay đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5 → N+1

Bước 2. Lập thăng vị electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

2N+5 + 8e → 2N+1

→ Có 8FeS và 9N2O.

Bước 3. Đặt những thông số tìm kiếm ra nhập phản xạ và tính những thông số còn lại:

8FeS + 42HNO3 → 8Fe(NO3)3 + 9N2O + 8H2SO4 + 13H2O

Quảng cáo

Ví dụ 2. Cân vị phản xạ nhập hỗn hợp bazơ:

NaCrO2 + Br2 + NaOH → Na2CrO4 + NaBr

Hướng dẫn:

CrO2- + 4OH- → CrO42- + 2H2O + 3e

Br2 + 2e → 2Br-

Phương trình ion:

2CrO2- + 8OH- + 3Br2 → 2CrO42- + 6Br- + 4H2O

Phương trình phản xạ phân tử:

2NaCrO2 + 3Br2 + 8NaOH → 2Na2CrO4 + 6NaBr + 4H2O

Ví dụ 3. Cân vị phản xạ nhập hỗn hợp đem H2O tham ô gia:

KMnO4 + K2SO3 + H2O → MnO2 + K2SO4

Hướng dẫn:

MnO4- + 3e + 2H2O → MnO2 + 4OH-

SO32- + H2O → SO42- + 2H+ + 2e

Phương trình ion:

2MnO4- + H2O + 3SO32- → 2MnO2 + 2OH- + 3SO42-

Phương trình phản xạ phân tử:

2KMnO4 + 3K2SO3 + H2O → 2MnO2 + 3K2SO4 + 2KOH

Ví dụ 4. Cân vị phản xạ lão hóa – khử sau:

C6H12O6 + KMnO4 + H2SO4 → K2SO4 + MnSO4 + CO2 + H2O

Hướng dẫn:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

5C6H12O6 + 24KMnO4 + 36H2SO4 → 12K2SO4 + 24MnSO4 + 30CO2 + 66H2O

B. Bài luyện trắc nghiệm

Câu 1. Cho phản ứng: Na2SO3 + KMnO4 + H2O → Na2SO4 + MnO2 + KOH

Tỉ lệ thông số của hóa học khử và hóa học lão hóa sau thời điểm cân đối là:

A. 4:3        B. 3:2        C. 3:4        D. 2:3

Lời giải:

Đáp án: B

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 → 3Na2SO4 + 2MnO2

Kiểm tra nhị vế: thêm thắt 2KOH nhập vế cần, thêm thắt H2O nhập vế trái ngược.

⇒ 3Na2SO3 + 2KMnO4 + H2O → 3Na2SO4 + 2MnO2 + 2KOH

Quảng cáo

Xem thêm: tìm m để hàm số có 3 cực trị

Câu 2. Cho phản ứng: FeSO4 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + H2O. Hệ số cân đối của FeSO4 và K2Cr2O7 theo thứ tự là:

A. 6 ; 2        B. 5; 2        C. 6; 1        D. 8; 3

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Hay 6FeSO4 + K2Cr2O7 → 3Fe2(SO4)3 + Cr2(SO4)3

Kiểm tra nhị vế: thêm thắt K2SO4 nhập về phải; thêm thắt 7H2SO4 nhập vế trái ngược → thêm thắt 7H2O nhập vế cần.

⇒ 6FeSO4 + K2Cr2O7 + 7H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + K2SO4 + Cr2(SO4)2 + 7H2O

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Hay Cu + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2

Kiểm tra nhị vế: thêm thắt 2HNO3 nhập vế trái ngược trở thành 4HNO3, thêm thắt 2H2O nhập vế cần.

⇒ Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Câu 3. Cân vị phản xạ sau: Fe3O4 + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Hay 3Fe3O4 + HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO

Kiểm tra nhị vế: thêm thắt 28 nhập HNO3 ở vế trái ngược, thêm thắt 14H2O ở vế cần.

⇒ 3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 + NO + 14H2O

Câu 4. Cân vị phản ứng: As2S3 + HNO3 + H2O → H3AsO4 + NO + H2SO4

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Hay 3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O → 6H3AsO4 + 28NO + 9H2SO4

Câu 5. Tính tổng thông số cân đối nhập phản xạ sau:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

A. 15        B. 14        C. 18        D. 21

Lời giải:

Đáp án: A

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Phương trình: Cr2O3 + 3KNO3 + 4KOH → 2K2CrO4 +2H2O + 3KNO2

⇒ Tổng thông số cân đối là 15

Câu 6. Cân vị phản xạ lão hóa – khử sau:

CH3CH2OH + K2Cr2O7 + H2SO4 → CH3COOH + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

3CH3CH2OH + 2K2Cr2O7 + 8H2SO4 →3CH3COOH + 2Cr2(SO4)3 + 2K2SO4 + 11H2O

Câu 7. Xác ấn định thông số cân đối của KMnO4 nhập phản xạ sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + ...

A. 2        B. 5        C. 7        D. 10

Lời giải:

Đáp án: A

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Câu 8. Cân vị phản xạ lão hóa – khử sau vị cách thức thăng vị e:

a) Fe2O3 + Al → Al2O3 + FenOm

b) FenOm + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Lời giải:

Đáp án:

Hóa học tập lớp 10 | Lý thuyết và Bài luyện Hóa học tập 10 đem đáp án

Xem thêm thắt những dạng bài xích luyện Hóa học tập lớp 10 đem nhập đề đua trung học phổ thông Quốc gia khác:

 • Dạng 1: Xác ấn định loại phản xạ hóa học

 • Dạng 2: Xác ấn định hóa học khử, hóa học lão hóa nhập phản xạ hóa học

 • Dạng 3: Cách xác lập số lão hóa của những vẹn toàn tố

 • Dạng 5: Các dạng bài xích luyện về lão hóa - khử

 • Dạng 6: Phương pháp bảo toàn electron

 • Dạng 7: Kim loại ứng dụng với axit

Đã đem điều giải bài xích luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền cho tới teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


phan-ung-hoa-hoc-phan-ung-oxi-hoa-khu.jspGiải bài xích luyện lớp 10 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta