đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

Câu hỏi:

02/08/2019 115,785

A.  Làm tăng độ cao thấp chiều lâu năm của cây

Bạn đang xem: đặc điểm không có ở sinh trưởng sơ cấp là

B. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn rời khỏi cả ở cây Một lá búp và cây Hai lá mầm

D. Diễn rời khỏi sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cấp cho là việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây thân thiết thảo tạo nên ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây thân thiết mộc tạo nên ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mày của cây Một lá búp tạo nên ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo nên ra

Câu 2:

Phát biểu trúng về tế bào phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh lóng sở hữu ở thân thiết cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mày sở hữu ở thân thiết cây Một lá búp, còn tế bào phân sinh lóng sở hữu ở thân thiết cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mày sở hữu ở thân thiết cây Hai lá búp, còn tế bào phân sinh rét sở hữu ở thân thiết cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mày và tế bào phân sinh rét sở hữu ở thân thiết cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các Đặc điểm sau:

(1) thực hiện tăng độ cao thấp chiều ngang của cây

(2) Diễn rời khỏi hầu hết ở cây Một lá búp và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt sinh hoạt của tầng sinh xấu xí (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều lâu năm của dây

Những Đặc điểm bên trên không tồn tại ở phát triển loại cấp cho là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: phát biểu nào dưới đây là đúng

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những phần tử sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá búp, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh bám theo loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mày →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mày →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mày → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân thiết,  sinh trưởng loại cấp cho bám theo trật tự kể từ ngoài vô vào thân thiết là?

A. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây loại cấp cho → tầng phân sinh mặt mày → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh xấu xí → mạch rây sơ cấp cho → mạch rây loại cấp cho →tầng sinh mạch à  gỗ loại cấp cho → mộc sơ cấp

Xem thêm: though built almost five hundred years ago the church remained practically intact

D. Tầng sinh xấu xí → xấu xí → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → tủy

TÀI LIỆU VIP VIETJACK