đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

Câu hỏi:

02/08/2019 115,768

Bạn đang xem: đặc điểm nào không có ở sinh trưởng sơ cấp

A.  Làm tăng độ dài rộng chiều lâu năm của cây

B. Diễn rời khỏi hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh bần

Đáp án chủ yếu xác

C. Diễn rời khỏi cả ở cây Một lá lộc và cây Hai lá mầm

D. Diễn rời khỏi hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sinh trưởng loại cấp cho là việc phát triển bề ngang của cây?

A. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân thiết thảo tạo ra ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân thiết mộc tạo ra ra

C. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây Một lá lộc tạo ra ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo ra ra

Câu 2:

Phát biểu trúng về tế bào phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng sở hữu ở thân thiết cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mũi sở hữu ở thân thiết cây Một lá lộc, còn tế bào phân sinh lóng sở hữu ở thân thiết cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mũi sở hữu ở thân thiết cây Hai lá lộc, còn tế bào phân sinh rét mướt sở hữu ở thân thiết cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh rét mướt sở hữu ở thân thiết cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các điểm sáng sau:

(1) thực hiện tăng độ dài rộng chiều ngang của cây

(2) Diễn rời khỏi hầu hết ở cây Một lá lộc và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh xấu xa (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều lâu năm của dây

Những điểm sáng bên trên không tồn tại ở phát triển loại cấp cho là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: if you are at a loose end this weekend i will show you round the city

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những phần tử sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá lộc, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh theo đòi loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mũi → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân thiết,  sinh trưởng loại cấp cho theo đòi trật tự kể từ ngoài nhập vào thân thiết là?

A. Bần → tầng sinh xấu xa → mạch rây loại cấp cho → tầng phân sinh mặt mũi → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh xấu xa → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh xấu xa → mạch rây sơ cấp cho → mạch rây loại cấp cho →tầng sinh mạch à  gỗ loại cấp cho → mộc sơ cấp

D. Tầng sinh xấu xa → xấu xa → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → tủy

Xem thêm: phương trình tham số của đường thẳng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK