đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 với đáp án

Bạn đang xem: đề thi giữa học kì 2 lớp 4

Bộ đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 năm học tập 2022 - 2023 bao bao gồm đáp án và bảng quỷ trận đề ganh đua chuẩn chỉnh theo gót Thông tư 22. Các đề ganh đua sau đây cho những em học viên xem thêm, gia tăng tài năng giải Toán, ôn tập dượt những dạng bài bác tập dượt trọng tâm, sẵn sàng mang đến bài bác ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 đạt thành phẩm cao. Mời những em nằm trong xem thêm cụ thể đề thi giữa học kì 2 lớp 4 tiên tiến nhất tại đây.

1. Đề ganh đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì hai năm 2022 - 2023

1.1. Đề ganh đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì 2 Số 1

Câu 1: Nối phân số chỉ số phần tô màu sắc với hình ở trên:

Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: Rút gọn gàng phân số \frac{21}{42} tao được phân số tối giản là:

A. \frac{1}{4}
B. \frac{1}{3}
C. \frac{1}{2}
D. \frac{2}{3}

Câu 3: Phân số lớn số 1 trong những phân số \frac{1}{2} ; \frac{2}{5} ; \frac{7}{10} ; \frac{4}{5} là:

A. \frac{1}{2}

B. \frac{2}{5}

C. \frac{7}{10}

D. \frac{4}{5}

Câu 4: Trong những phân số \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} những phân số to hơn 1 là:

A. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{5}{6}.
B. \frac{4}{3} ; \frac{5}{6} ; \frac{7}{4}
C. \frac{5}{6} ; \frac{7}{4} ; \frac{3}{2}
D. \frac{3}{2} ; \frac{4}{3} ; \frac{7}{4}

Câu 5: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng 18cm; độ cao 13cm. Diện tích hình bình hành cơ là:

A. 234cm2.

B. 244cm2.

C. 234m2.

D. 254m2.

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S vô dù trống: (M2)

a) 4 tạ = 4000kg

b) 63000kg = 63 tấn

c) 4m2 7dm2 = 407dm2

d) 230 000cm2 = 230m2

II. Phần tự động luận:

Câu 7: Tính:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=

Câu 8: Tìm x: (Viết bên dưới dạng phân số tối giản)

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

................................................... ...........................................................

................................................... ...........................................................

Câu 9: Giải việc sau: Lớp 4A với 35 học viên nhập cuộc đánh giá Toán thân thiết kì II. Trong số đó, với \frac{2}{7} số học viên đạt điểm 10; với \frac{4}{7} số học viên đạt điểm 9; sót lại đạt điểm 8. Hỏi lớp 4A với từng nào học viên đạt điểm 8 ?

Câu 10: Quan sát phần rèm lấp của nhì hành lang cửa số. Em hãy ghi chép quy tắc tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Đáp án Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm: (Mỗi câu đích thị ghi 1 điều, câu có rất nhiều ý phân tách theo gót những ý)

Câu 1.

Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Câu 2: C

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: A

Câu 6

a) 4 tạ = 4000kg S

b) 63000kg = 63 tấn Đ

c) 4m2 7dm2 = 407dm2 Đ

d) 230 000cm2 = 230mS

II. Phần tự động luận:

Câu 7:

\text { a) } \frac{4}{11}+\frac{6}{11}=\frac{10}{11}

\text { b) } \frac{7}{4}-\frac{5}{8}=\frac{14}{8}-\frac{5}{8}=\frac{9}{8}

Câu 8

\text { a) } x: \frac{1}{2}=4

x = 4 \times \frac{1}{2}

x = 2

\text { b) } x \times \frac{3}{5}=15

x = 15:\frac{3}{5}

x = 25

Câu 9

Bài giải

Số học viên lớp 4A đạt điểm 10 là:

35 x \frac{2}{7} = 10 (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 15 là:

35 x \frac{4}{7} = trăng tròn (học sinh)

Số học viên lớp 4A đạt điểm 8 là:

35 - (10 + 20) = 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học tập sinh

Câu 10

Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Phép tính và tính tổng số phần đã nâng rèm của tất cả nhì cửa ngõ sổ:

\frac{2}{5}+\frac{2}{3}=\frac{6}{15}+\frac{10}{15}=\frac{16}{15}

1.2. Đề ganh đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì 2 Số 2

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số được gọi là:

A. Hai mưới lăm phần tứ mươi tía.

B. Hai mươi lắm bên trên tứ mươi tía.

C. Hai mươi lăm phân tách tứ mươi tía.

D. Bốn mươi tía phần nhì mươi lăm.

Câu 2:

a)1 km2 = ................ m2. Số tương thích điền vô chổ chấm là:

A. 100.000.000

B. 10.000.000

C. 1.000.000

D. 100.000

b) 5T = ............ kilogam. Số tương thích điền vô chổ chấm là

A. 500

B. 5.000

C. 50.000

D. 500.000

Câu 3: Hình bình hành với Điểm sáng là

A. Hai cặp cạnh đối lập tuy nhiên song cùng nhau.

B. Hai cặp cạnh đối lập đều bằng nhau.

C. Hai lối chéo cánh rời nhau bên trên trung điểm của từng lối.

D. Cả A,B,C đều đích thị.

Câu 4: Một hình bình hành có tính lâu năm lòng là Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m, độ cao là Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m. Diện tích của hình bình hành cơ là:

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 5: Phân số này tại đây ko vị với phân số Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) :

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Cho hình thoi ABCD với :

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Điền đáp án đích thị vô khu vực chấm:

a) Các cặp canh tuy nhiên song cùng nhau là:...................

...................................................................................

b) Các cặp cạnh đều bằng nhau là:................................

.................................................................................. .

c) Diện tích của hình thoi ABCD là: .......................

................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tính

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm): Một miếng bìa hình chữ nhật với nữa chu vi là Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m, chiều dài ra hơn chiều rộng lớn Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) m. Tính diện tích S của miếng bìa đó?

Đáp án:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đích thị được 0,5 điểm:

Câu 1Câu 2aCâu 2bCâu 3Câu 4Câu 5
ACBDDC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a) AB và DC; AD và BC

b) AB=BC=CD=DA..

c) 27 cm2

Câu 2 (2 điểm):

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1) Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

Câu 3 (3 điểm):

Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 4 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 1)

2. Đề ganh đua Toán lớp 4 thân thiết học tập kì 2 Tải nhiều

2.1. Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 1

Bài 1: Hình này với \frac{2}{3}số dù vuông tiếp tục tô đậm? (0,5 điểm)

Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán

Bài 2: Phân số này bên dưới đó là phân số nhì phần năm? (0,5 điểm)

A. \frac{2}{5}
B.\frac{7}{5}
C. \frac{3}{5}
D.\frac{4}{5}

Bài 3: Điền vệt > < = tương thích vô khu vực chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} \frac{11}{18}

D. 1 \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số tương thích vô khu vực chấm: (1 điểm)

85 dm2 = ............ cm2

1 tạ 25 kilogam =...........kg

Bài 5: Hình bình hành là hình: (0,5 điểm)

A. Có tứ cạnh đều bằng nhau.

B. Có nhì cặp cạnh đối lập tuy nhiên song và đều bằng nhau.

C. Có tứ góc vuông và với nhì cặp cạnh đối lập đều bằng nhau.

D. Có tứ góc vuông.

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60} = ........................

\frac{28}{36} = .......................

Bài 7: Tính: (2 điểm)

Xem thêm: máy điện xoay chiều ba pha là

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}

b)\frac{2}{3} \times \frac{9}{5}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}

d)\frac{4}{5}-\frac{1}{3}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) \frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7}

b) \frac{4}{3}+ \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9}

Bài 9: Một lớp học tập với \frac{3}{5} học viên, vô cơ số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp cơ. (1,5 điểm)

Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 năm 2021

 • Đề ganh đua thân thiết kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt năm 2020 - 2021
 • Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - 2021

Đáp án đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán 

Em hãy khoanh vô vần âm trước ý đúng: 0,5 điểm

Bài

1

2

5

Khoanh đúng

A

A

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Bài 3: Điền vệt > < = tương thích vô khu vực chấm: (2 điểm)

A. \frac{2}{3} < \frac{3}{2}

B. \frac{5}{8} = \frac{10}{16}

C. \frac{10}{18} < \frac{11}{18}

D. 1 > \frac{70}{71}

Bài 4: Điền số tương thích vô khu vực chấm: (1 điểm)

85 dm2 = 8 500 cm2

1 tạ 25 kilogam = 125 kg

Bài 6: Rút gọn gàng phân số: (1 điểm)

\frac{45}{60}=\frac{45: 15}{60: 15}=\frac{3}{4}

\frac{28}{36}=\frac{28: 4}{36: 4}=\frac{7}{9}

Bài 7: Tính: (2 điểm)

a) \frac{2}{3}+\frac{3}{4}=\frac{8}{12}+\frac{9}{12}=\frac{17}{12}

b) \frac{2}{3} \times \frac{9}{5}=\frac{18}{15}

c) \frac{2}{3}: \frac{3}{4}=\frac{8}{9}

d) \frac{4}{5}-\frac{1}{3}=\frac{12}{15}-\frac{5}{15}=\frac{7}{15}

Bài 8: Tính thuận tiện: (1 điểm)

a) 

\begin{array}{l}
\frac{2}{5}+\frac{3}{7}+\frac{3}{5}+\frac{4}{7} \\
\left(\frac{2}{5}+\frac{3}{5}\right)+\left(\frac{3}{7}+\frac{4}{7}\right) \\
\frac{5}{5}+\frac{7}{7}=2
\end{array}

b) 

\begin{array}{l}\frac{4}{3} + \frac{14}{9}-\frac{1}{3}-\frac{5}{9} \\\left(\frac{4}{3}-\frac{1}{3}\right)+ \left(\frac{14}{9}-\frac{5}{9}\right) \\\frac{3}{3}+ \frac{9}{9}=1+ 1= 2\end{array}

Bài 9: Một lớp học tập với \frac{3}{5} học viên, vô cơ số học viên được xếp loại khá. Tìm số học viên xếp loại khá của lớp cơ. (1,5 điểm)

Bài giải:

Số học viên xếp loại khá của lớp học tập cơ là:

35 x \frac{3}{5} = 21 (học sinh)

Đáp số: 21 học tập sinh

2.2. Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 Số 2

Câu 1: Trong những phân số \frac{9}{8};\frac{9}{9};\frac{8}{8};\frac{8}{9} phân số này bé thêm hơn 1?

A. \frac{9}{8}

B. \frac{9}{9}

C. \frac{8}{8}

D. \frac{8}{9}

Câu 2: Phân số này sau đây vị phân số \frac{3}{4}?

A. \frac{10}{15}

B. \frac{12}{16}

C. \frac{20}{15}

D. \frac{6}{9}

Câu 3: Hình bình hành có tính lâu năm lòng là 4dm, độ cao là 34dm. Hỏi diện tích S hình bình hành là từng nào ?

A. 126 dm2

B. 136 dm2

C. 146 dm2

D. 156 dm2

Câu 4: Tìm X: (1 điểm)

a. X + \frac{3}{4} = 9

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

Câu 5: Số tương thích ghi chép vô khu vực chấm nhằm 55m2 8cm2 = ... cm2 là:

A. 558

B. 5580

C. 55800

D. 550 008

Câu 6: Tính (1 điểm)

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=

c. \frac{6}{7}\times4

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=

Câu 7: Các phân số được bố trí theo gót trật tự kể từ rộng lớn cho tới bé bỏng là: (1 điểm)

A. \frac{2}{3};\frac{5}{6};\frac{4}{2}

B. \frac{5}{6};\frac{2}{3};\frac{4}{2}

C. \frac{4}{2};\frac{5}{6};\frac{2}{3}

D. \frac{2}{3};\frac{4}{2};\frac{5}{6}

Câu 8: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất (1 điểm)

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}

…………………………………………………………………………….….…..

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vị 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm).

Câu 10: Một cửa hàng với 250kg gạo. Buổi sáng sủa tiếp tục buôn bán 25kg gạo, giờ chiều buôn bán 3/5 số gạo sót lại. Hỏi cả nhì buổi cửa hàng tiếp tục bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Đáp án Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: Chọn D

Câu 2: Chọn B

Câu 3: Chọn B

Câu 4:

a. X + \frac{3}{4} = 9

X = 9-\frac{3}{4}

X = \frac{33}{4}

b. X x \frac{6}{7}= \frac{8}{9}

X = \frac{8}{9}:\frac{6}{7}

X = \frac{28}{27}

Câu 5: Chọn D

Câu 6

a. \frac{2}{5}+\frac{3}{2}\ =\frac{4}{10}+\frac{15}{10}=\frac{9}{10}

b. \frac{10}{15}-\frac{1}{3}=\frac{10}{15}-\frac{5}{15}=\frac{1}{3}

c. \frac{6}{7}\times4=\frac{6\times4}{7}=\frac{24}{7}

d. \frac{3}{4}:\frac{6}{9}=\frac{3}{4}\times\frac{9}{6}=\frac{27}{24}=\frac{9}{8}

Câu 7: Chọn C

Câu 8.

3\times\frac{7}{10}+\frac{7}{10}\times5+2\times\frac{7}{10}=\frac{7}{10}\times\left(3\ +\ 5\ +\ 2\right)=\frac{7}{10}\times10=\frac{70}{10}=7

Câu 9: Một mảnh đất nền hình chữ nhật với chiều lâu năm là 120 m. Chiều rộng lớn vị 2/3 chiều lâu năm. Tính chu vi và diện tích S của mảnh đất nền đó? (1 điểm)

Bài giải:

Chiều rộng lớn mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x \frac{2}{3}= 80 (m)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nhật là:

(120+ 80) x 2 = 400 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình chữ nhật là:

120 x 80= 9600 (m2)

Đáp số: 9600 m2

Câu 10: Một cửa hàng với 250kg gạo. Buổi sáng sủa tiếp tục buôn bán 25kg gạo, giờ chiều buôn bán 3/5 số gạo sót lại. Hỏi cả nhì buổi cửa hàng tiếp tục bán tốt từng nào ki-lô-gam gạo? (1 điểm)

Bài giải:

Số gạo sót lại của cửa hàng sau buổi sớm buôn bán là:

250 – 25 = 225 (kg)

Số kilogam gạo giờ chiều buôn bán là:

225 x \frac{3}{5}= 135 (kg)

Số kilogam gạo cả nhì buổi cửa hàng tiếp tục bán tốt là:

25 + 135 = 160 (kg)

Đáp số: 160 kilogam gạo

3. Đề ôn tập dượt thân thiết kì 2 lớp 4 môn Toán

 • Đề cương ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4
 • Đề ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 1
 • Đề ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 2
 • Đề ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 3
 • Đề ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 4
 • Đề ôn tập dượt thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 5
 • Đề ôn ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 6
 • Đề ôn ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Toán lớp 4 - Đề 7

4. Đề ganh đua thân thiết kì 2 lớp 4 môn khác

 • Sở đề thi giữa học kì 2 lớp 4 những môn học tập năm 2022 - 2023
 • Đề ganh đua thân thiết học tập kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm 2022 - 2023
 • Đề đánh giá giờ Anh lớp 4 thân thiết kì hai năm 2022 - 2023

Ngoài đi ra những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể xem thêm tăng toàn cỗ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo gót chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục.

Xem thêm: nothing is more precious than happiness and health.