how fashionable a pair of trainers you have

Câu hỏi:

22/03/2020 70,152

A. Do you want to tướng know where I bought them?

Bạn đang xem: how fashionable a pair of trainers you have

B. Thanks for your compliment.

Đáp án chủ yếu xác

C. I know it's fashionable.

Đáp án B

Tình huống giao phó tiếp

Tạm dịch:

Mai: "Đôi giầy thể thao của doanh nghiệp coi thiệt năng động."

Nam: “______________________.”

A. quý khách cũng muốn biết điểm mua sắm nó không?           
B. Cảm ơn vì thế tiếng tán tụng.

C. Tớ biết nó rất rất năng động.     
D. Ồ, đương nhiên

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

I had a ______ chat with my manager and gave him an update on the project.

A. brief      

B. short       

C. quick      

D. lull

Câu 2:

We're best friends as we have a ______ interest in music.

A. passion  

B. passionately      

C. passionless       

D. passionate

Câu 3:

Everyone can help the needy by making a/ an ______ to tướng a charity organisation.

Xem thêm: cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở

A. volunteer         

B. donation           

C. effort      

D. fund

Câu 4:

Hoang ______ his tin nhắn four times a week in order not to tướng miss anything important.

A. checks   

B. will check         

C. is checking       

D. check

Câu 5:

The second-hand xế hộp Patrick bought was almost new ______ it was made in the 19905.

A. or

B. because   

C. although           

D. however

Câu 6:

He left on ______ 10 o'clock train yesterday to tướng see his father who was taken to tướng ______ hospital last week when he broke his right leg.

A. the-the   

B. the-a       

C. a-a          

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi hóa 8

D. the-0

TÀI LIỆU VIP VIETJACK