i have never read such a romantic story

Aizawa Rina

Bạn đang xem: i have never read such a romantic story

22 mon 8 2020 khi 14:47

  viết lại câu thì thời điểm hiện tại triển khai xong và vượt lên trước khứ đơn1. She hasn’t had a swim for five years. She last_________________.2. They last talked vĩ đại each other two months ago. They haven’t_____________.3.The last time she saw her elder sister was in 1999. She hasn’t_______________.4. She hasn’t written vĩ đại bầm for years. It’s years________________.5. Robert and Catherine have been married for ten years. It’s ten years_____________.6. It’s two weeks since they deaned their room. They___________________.7...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Phương Vy

30 mon 9 2020 khi 20:54

Bài tập dượt viết lách lại câu thì thời điểm hiện tại triển khai xong và vượt lên trước khứ đơn59. The last time I really enjoyed myself was your birthday buổi tiệc ngọt.I haven’t _______________________________________________60. Its nearly trăng tròn years since my father saw his brother.My father hasn’t _________________________________________61. When did you learn vĩ đại drive?How long is it __________________________________________62. The last time I went swimming was when we were in Spain.I haven’t _____________________________________________...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Phương Vy

30 mon 9 2020 khi 20:44

Bài tập dượt viết lách lại câu thì thời điểm hiện tại triển khai xong và vượt lên trước khứ đơn20. She hasn’t written vĩ đại bầm for years.It’s years ______________________________________________21. Robert and Catherine have been married for ten ỵears.It’s ten years ______________________________________________22. It’s two weeks since they deaned their room.They ______________________________________________23. It’s over six months since John had his hair cut.John ______________________________________________24. How long is it since...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

nameless

14 tháng tư 2020 khi 14:41

Chuyển thì quá khứ đơn / hiện tại hoàn thành sang trọng hiện tại hoàn thành / quá khứ đơn1. She left university 2 years ago It is ____________________2. My mother was the most warm-hearted person I’ve ever known. I have ____________________3. I haven’t been able vĩ đại see them for over a year. It is ____________________4. I have never been vĩ đại the ballet before. It is  ____________________5. John and Mary moved vĩ đại Edinburgh twenty years ago. It is ____________________6. The police started hồi hộp...

Đọc tiếp

Xem thêm: biện pháp chủ yếu để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nước ta là

Chuyển thì quá khứ đơn / hiện tại hoàn thành sang trọng hiện tại hoàn thành / quá khứ đơn
1. She left university 2 years ago
=> It is ____________________
2. My mother was the most warm-hearted person I’ve ever known.
=> I have ____________________
3. I haven’t been able vĩ đại see them for over a year.
=> It is ____________________
4. I have never been vĩ đại the ballet before.
=> It is  ____________________
5. John and Mary moved vĩ đại Edinburgh twenty years ago.
=> It is ____________________
6. The police started looking for him two months ago.
=> For two months now the ____________________
7. Mary rang hours and hours ago.
=> It it hours ____________________
8. It is ages since Alan visited his parents.
=> Alan ____________________
9. John has not had his hair cut for over six months.
=> It is ____________________
10. I haven’t been vĩ đại Sài Gòn thành phố for 2 years.
=> The last time ____________________

Xem chi tiết

kiwi nguyễn

8 mon 10 2018 khi 12:12

chuyển cách câu sau trở thành thì thời điểm hiện tại tiếp diễn1, this is the first time he went abroad2 she started drawing 1 month ago3, We began eating when it started vĩ đại rain4 The last time she met bầm was 5 years ago5, I havent seen him for 2 days6, She started working here in 20137, I began living in Ho Chi Minh thành phố when I was 88, He has written vĩ đại bầm since april9  Robert and Mary have been married for 10 years10, how long is it since you wrote vĩ đại me?

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Aizawa Rina

17 mon 8 2020 khi 15:24

Viết lại câu sao mang đến nghĩa ko thay đổi.1.This is the first time Khanh went vĩ đại nhật bản.➔ Khanh hasn’t ____________________________________.2. Uyen started learning 2 weeks ago.➔ Uyen has _______________________________________.3. My parents began drinking when it started vĩ đại rain.➔ My parents have _________________________________.4. Tung last had his xế hộp repaired when I left him.➔ Tung haven’t ____________________________________.5. When did she have it?➔ How long ____________________________________...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyệt

10 mon 7 2019 khi 11:38

Past simple tense1. Bill .... ( be ) born in 19802. They .... ( build ) this house 2 years ago3. Lan and Hoa .... ( not/ go ) vĩ đại school yesterday4. Mai .... ( leave ) school last years5. .... ( you/ visit ) your grandmother last night ?6. What .... ( he/ buy ) last week ?ll. Present perfect tense1. They (not speak) … vĩ đại each other since they quarelled.2. I wonder where he (live) … since then.3. You already (drink)… three cups of tea since I sat here.4. I (wait) … here for her since 7 o’clock and...

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Xem thêm: vì sao thực dân pháp tìm cách thương lượng với triều đình huế thiết lập bản hiệp ước 1874