if you are at a loose end this weekend i will show you round the city

Câu hỏi:

18/03/2020 67,400

Bạn đang xem: if you are at a loose end this weekend i will show you round the city

Mark the letter A, B C or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions.

If you are at a loose end this weekend, I will show you round the thành phố.

C. occupied

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C.

- at a loose end/ at loose ends: having nothing to tát tự and not knowing what you want to tát do: rảnh ri

Ex: Come and see us, if you're at a loose over.

Phân tích đáp án:

  A. confident (adj): tự tin

  B. không lấy phí (adj): rảnh rỗi

  C. occupied (adj) = busy

  D. reluctant (adj): do dự

Đáp án và đúng là C. occupied vì đề bài bác đòi hỏi lần kể từ trái khoáy nghĩa.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following question.

I won't buy that siêu xe because it has too much ___________ on it.

A. ups and downs

B. odds and ends

C. wear and tear

D. white lie

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Up the World War II almost all (A) important research (B) in physics had made (C) in universities, with only university funds for support.(D)

A. almost all

B. research

C. made

D. for support

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following question.

Please accept our ____________ congratulations on your promotion!

Xem thêm: tìm m để hàm số có 3 cực trị

A. finest

B. warmest 

C. dearest

D. best

Câu 4:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following question.

As soon as we __________ this new apartment, we _________ .

A. are finding/ will move

B. found/ moved

C. would find/ move

D. find/ would move

Câu 5:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following question.

Part-time jobs give us the freedom to tát ________ our own interest.

A. pursue

B. chase

C. seek

D. catch

Câu 6:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following question.

The room needs ____________ for the Sip and see các buổi party.

A. to tát decorate

B. be decorated

C. decorate

D. decorating

Xem thêm: lực nào sau đây không phải lực từ

TÀI LIỆU VIP VIETJACK