if you're not sure what something means look it in the dictionary

Câu hỏi:

17/08/2022 17,451

Bạn đang xem: if you're not sure what something means look it in the dictionary

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Chọn đáp án D

Tạm dịch: Nếu các bạn ko cứng cáp "something" Tức là gì, hãy tra nó nhập tự điển. Look up: tra (từ)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

You have to tát be highly ________ to tát vì thế well in these subjects.

A. competitive

B. competitor

C. competition

D. competed

Câu 2:

I can’t cope well _____ all the homework I’ve got to tát do!

A. on

B. of

C. about

D. with

Câu 3:

I got a diploma in business administration, but still sometimes wish I had been able to tát go to tát university and get a _________.

A. certificate

B. diploma

C. degree

Xem thêm: zoe had practiced a lot so she was sure of her winning in the competition

D. scholarship

Câu 4:

He has got a degree _______ Information Technology from Oxford University.

A. in

B. for

C. on

D. of

Câu 5:

Belinda missed a few months of school because of illness and found it difficult to tát keep ______ with her classmates.

A. on

B. off

C. down

D. up

Câu 6:

I did six hours of _______ for the test, but I still failed.

A. education

B. survey

C. revision

D. training

TÀI LIỆU VIP VIETJACK