it can be quite busy here during the tourist

Câu hỏi:

18/06/2020 39,275

Bạn đang xem: it can be quite busy here during the tourist

Choose the correct answer A, B, or c to tướng complete each sentence.

It can be quite busy here during the tourist __________.

A.season

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: A

Tourist season (n) mùa du lịch

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the correct answer A, B, or c to tướng complete each sentence.

The khách sạn where we are __________ is quite luxurious.

A.living

B.existing

C.remaining

D.staying

Câu 2:

Choose the correct answer A, B, or c to tướng complete each sentence.

When you __________ your destination, your tour guide will meet you at the airport.

A.arrive

B.reach

C.get

D.achieve

Câu 3:

Choose the correct answer A, B, or c to tướng complete each sentence.

Make sure you __________ a khách sạn before you come to tướng our island, especially in the summer.

A.book

B.keep

Xem thêm: giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

C.put

D.buy

Câu 4:

Choose the correct answer A, B, or c to tướng complete each sentence.

You can learn a lot __________ the local area by talking to tướng local people.

A.to

B.for

C.at

D.about

Câu 5:

Choose the correct answer A, B, or c to tướng complete each sentence.

Most tourist attractions in London charge an admission __________.

A.fare

B.ticket

C.fee

D.pay

Câu 6:

Choose the correct answer A, B, or c to tướng complete each sentence.

It’s good to tướng have someone __________ you when you are visiting a new place.

A.lead

B.take

C.guide

D.bring