last week i went to an international food festival taking place in hai phong

1 Read the text below and decide which answer A, B, C, or D best fits each space.

0.

×

Vui lòng kiểm tra

kết nối mạng!

Sách mềm

Phiên thao tác làm việc quá hạn sử dụng.

Vui lòng singin nhằm tiếp tục!

Sách mềm

Vui lòng dùng cơ chế toàn screen

Xem thêm: lực nào sau đây không phải lực từ

{{note.updatedAt | date:'dd/MM/yyyy, hh:mm' }}

Note

Font:

Typing text

Font:

Xem thêm: though built almost five hundred years ago the church remained practically intact

Cài bịa đặt phần mềm Sách mượt, skin xinh hơn bên trên điện thoại thông minh.