my brother has applied for that scholarship for months but he has never succeeded yet

Câu hỏi:

24/03/2020 56,619

Bạn đang xem: my brother has applied for that scholarship for months but he has never succeeded yet

A. has applied

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án A

Kiến thức về thì động từ

Tạm dịch: Anh trai tôi tiếp tục đăng kí học tập bổng cơ mỗi tháng trời tuy nhiên ko khi nào thành công xuất sắc.

Dấu hiệu: for months (tập trung vô thời hạn vụ việc kéo dài) => thì lúc này triển khai xong tiếp diễn

=> Đáp án là A (has applied => has been applying)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

_____ the gmail - supposedly from Boyd's Bank - đồ sộ be genuine, she was tricked into disclosing her credit thẻ details.

A. Believe

B. Being believed 

C. To believe 

D. Believing

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word (5) in each of the following questions.

Young college and university students participate in helping the poor who have suffered badly in wars or natural disasters.

A. get involved in

B. interfere with 

C. join hands 

D. come into

Câu 3:

Local authorities should find ways đồ sộ limit the use of private cars and encourage thành phố _____ đồ sộ use public transport.

A. commuters

B. planners 

Xem thêm: chất trung gian hóa học phổ biến nhất ở động vật có vú là

C. dwellers 

D. people

Câu 4:

This safe, _____ friendly thành phố is lượt thích a paradise for its inhabitants who can enjoy the highest quality of life.

A. environmentalist

B. environmental 

C. environmentally 

D. environment

Câu 5:

When I got đồ sộ 16, some of my friends left school đồ sộ get a job, but most _____.

A. dropped out

B. moved back 

C. got in 

D. stayed on

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word (5) in each of the following questions.

Life expectancy for both men and women has improved greatly in the past twenty years.

A. Living standard

B. Longevity 

C. Life Skills 

D. Lifeline