nothing is more precious than happiness and health.

Câu hỏi:

20/03/2020 43,290

Mark the letter A, B, C, or D lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

Bạn đang xem: nothing is more precious than happiness and health.

Nothing is more precious phàn nàn happiness and health.

A. Happiness and health are the most precious things.

Đáp án chủ yếu xác

B. Happiness is more precious phàn nàn health.

C. Health is more precious phàn nàn happiness.

D. Happiness and health are more and more precious

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án A

Kiến thức về đối chiếu rộng lớn và đối chiếu nhất

Đề bài: Không điều gì quý giá bán rộng lớn là niềm hạnh phúc và sức mạnh.

= A. Hạnh phúc và sức mạnh là những điều quý giá bán nhất.

Các đáp án khác:

B. Hạnh phúc thì quý giá bán rộng lớn mức độ khoẻ.

C. Sức khoẻ thì quý giá bán rộng lớn niềm hạnh phúc.

D. Hạnh phúc và sức mạnh thì ngày càng quý giá bán. 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D lớn indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Modern office buildings have false floors under which computer and phone wires can be lain.

A. office buildings         

B. false floors        

C. which     

D. can be lain

Câu 2:

The Youth Union in our school has decided lớn launch a/an _____ lớn raise funds for local charities.

A. activity  

B. announcement 

C. campaign         

Xem thêm: cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở

D. decision

Câu 3:

Fish, poultry, beans or nuts _____ half of their dinner plate.

A. make of

B. make out          

C. make up           

D. make up of

Câu 4:

Her husband is very kind. He always cares _____ her and never puts all of the housework___ her.

A. about - in        

B. for - in    

C. about - on        

D. with - on

Câu 5:

Nam: “Do you think that there are any jobs which only men or only women can or should do?"

Lan: “________________.”

A. Men are better at certain jobs phàn nàn women.

B. I agree. This really depends on their physical strengths and preferences.

C. Women and men should cooperate with each other.

D. Men are often favoured in certain jobs.

Câu 6:

Fundraising for charity is a _____ thing for everyone lớn vì thế lớn help the community.

A. meant    

B. meaningful       

C. meaningless      

D. meaning

Xem thêm: tóm tắt người ở bến sông châu

TÀI LIỆU VIP VIETJACK