of course you can come to the party

Câu hỏi:

31/05/2020 29,228

Bạn đang xem: of course you can come to the party

Choose the best option lớn complete the sentence.

Of course you can come lớn the buổi tiệc ngọt ...............

A. The more the merrier

Đáp án chủ yếu xác

B. The more and the merrier

D. The more and more merrier

Đáp án: A

Giải thích: Cụm the more the merrier (càng đông đúc càng vui)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best option lớn complete the sentence.

His house is ............... mine.

A. twice as big as

B. as twice big as

C. as two times big as

D. as big as twice

Câu 2:

Choose the best option lớn complete the sentence.

He spent a year in India and loves spicy food ............... the food is, ............... he likes it.

A. The hotter/ the more and more

B. The hotter/the more

C. The more and more hot/ the more

D. The hottest/ the most

Câu 3:

Choose the best option lớn complete the sentence.

As she did sánh, her parents became ...............

A. the angriest

Xem thêm: i think we cannot purchase this device this time as it costs an arm and a leg

B. the most angry

C. the more angry

D. angrier and angrier

Câu 4:

Choose the best option lớn complete the sentence.

People should eat ............... and bởi ............. lớn reduce the risk of heart disease.

A. less fat/ more exercise

B. less and less fat/ the more exercise

C. the less fat/ the more exercise

D. fatter/ more exercise

Câu 5:

Choose the best option lớn complete the sentence.

I feel ............... I did yesterday.

A. much more tired than

B. many more tired than

C. as many tired as

D. as more tired as

Câu 6:

Choose the best option lớn complete the sentence.

She is ............... a spectator.

A. more an athlete than

B. more of an athlete than

C. an athlete more than

D. an athlete of more than

Xem thêm: nguyên nhân dẫn đến tệ nạn xã hội

TÀI LIỆU VIP VIETJACK