personal electronic devices which distract students from their classwork are banned in most schools

Câu hỏi:

01/08/2020 48,146

Bạn đang xem: personal electronic devices which distract students from their classwork are banned in most schools

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

Personal electronic devices which distract students from their classwork are banned in most schools.

C. divert

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: C

Giải thích: Distract = divert (v) thay đổi hướng

Dịch: Hầu không còn những ngôi trường học tập đều cấm những tranh bị năng lượng điện tử cá thể thực hiện học viên tổn thất triệu tập vô bài xích vở bên trên lớp.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Electronic dictionaries are now common in English classes. They can be very easily downloaded into your personal electronic device.

A. Electronic dictionaries which can be very easily downloaded into your personal electronic device are now common in English classes.

B. Electronic dictionaries, which can be very easily downloaded into your personal electronic device, are now common in English classes.

C. Electronic dictionaries, that can be very easily downloaded into your personal electronic device, are now common in English classes.

D. Electronic dictionaries can be very easily downloaded into your personal electronic device are now common in English classes.

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

You can tải về không lấy phí lessons and put them in your truyền thông player or other similar mobile devices. Then you can listen and study anywhere because these devices are portable.

Aaffordable

Bavailable

Cfeasible

Dcarriable

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

A tablet is perfect for people ____ work is to tướng draw and write.

A. who

B. Ø

Xem thêm: cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở

C. which

D. whose

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D to tướng indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

If your điện thoại thông minh rings in class, it will be very annoying and disruptive.

A. interruptive

B. supportive

C. discouraging

D. confusing

Câu 5:

For very young children, electronic devices may help promote listening and speaking skills.

A. advertise

B. popularize

C. discourage

D. improve

Câu 6:

That truyền thông player, ____ I often use to tướng practise my English, has some great apps.

A. Ø

B. that

C. what

D. which

Xem thêm: giải hệ phương trình bằng phương pháp thế