school uniform is compulsory in most of vietnamese schools

Câu hỏi:

05/04/2020 84,701

Bạn đang xem: school uniform is compulsory in most of vietnamese schools

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the word(s) CLOSEST in meaning to tát the underlined word(s) in each of the following questions

School uniform is compulsory in most of Vietnamese schools

C. required

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

- Compulsory/kəm'pʌlsəri/ ~ Required /ri'kwaiəd/ (adj): được yêu thương cầu/ bắt buộc

E.g: Regular attendance is required in this course.

-Depended: bị phụ thuộc

-Paid: được trả chi phí, thanh toán

-Divided: được tạo thành nhiều phần, bị phân chia tách

Đáp án C (Đồng phục ngôi trường thì đề xuất ở đa số những ngôi trường học tập ở Việt Nam)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

We should make full use _________ the Internet as it is an endless source of information

A. of

B. in

C. with

D. from

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

John would lượt thích to specialize ___________ computer science

A. of

B. to

C. in

D. at

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

He was the first person  __________.the room

A. entering

B. to tát enter

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là

C. to tát be enter

D. having entered

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

Western women are more _________ phàn nàn Asian women

A. depend

B. independent

C. independently

D. dependence

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

He is exhausted because he_______ around the whole afternoon trying to tát clean the house.

A. has been running

B. runs

C. is running

D. was running

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tát indicate the correct answer to tát each of the following questions.

The climate of Đài Loan Trung Quốc is similar in many ways to tát ………………

A. that of the United States

B. which of the United States

C. the United States

D. this of the United States