sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây

Câu hỏi:

03/08/2019 64,164

Bạn đang xem: sinh trưởng thứ cấp là sự tăng trưởng bề ngang của cây

A. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân ái thảo tạo nên ra

B. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây thân ái mộc tạo nên ra

Đáp án chủ yếu xác

C. Do tế bào phân sinh mặt mũi của cây Một lá nõn tạo nên ra

D. Do tế bào phân sinh lóng của cây tạo nên ra

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm không tồn tại ở phát triển sơ cấp cho là?

A.  Làm tăng độ cao thấp chiều lâu năm của cây

B. Diễn rời khỏi hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh bần

C. Diễn rời khỏi cả ở cây Một lá nõn và cây Hai lá mầm

D. Diễn rời khỏi hoạt động và sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh

Câu 2:

Phát biểu đích về tế bào phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng là?

A. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh lóng với ở thân ái cây Một lá mầm

B. Mô phân sinh mặt mũi với ở thân ái cây Một lá nõn, còn tế bào phân sinh lóng với ở thân ái cây Hai lá mầm

C. Mô phân sinh mặt mũi với ở thân ái cây Hai lá nõn, còn tế bào phân sinh rét với ở thân ái cây Một lá mầm

D. Mô phân sinh mặt mũi và tế bào phân sinh rét với ở thân ái cây Hai lá mầm

Câu 3:

Xét  các điểm lưu ý sau:

(1) thực hiện tăng độ cao thấp chiều ngang của cây

(2) Diễn rời khỏi đa số ở cây Một lá nõn và giới hạn ở cây Hai lá mầm

(3) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh mạch

(4) ra mắt hoạt động và sinh hoạt của tầng sinh bựa (vỏ)

(5) chỉ thực hiện tăng chiều lâu năm của dây

Những điểm lưu ý bên trên không tồn tại ở phát triển loại cấp cho là

A. (1) và (4)         

B. (2) và (5)

Xem thêm: zoe had practiced a lot so she was sure of her winning in the competition

C. (1), (3) và (5)         

D. (2), (3) và (5)

Câu 4:

Cho những phần tử sau:

(1) đỉnh dễ

(2) Thân

(3) chồi nách

(4) Chồi đỉnh

(5) Hoa

(6) Lá

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở

A. (1), (2) và (3)

B. (2), (3) và (4)

C. (3), (4) và (5)

D. (2), (5) và (6)

Câu 5:

Ở cây Hai lá nõn, tính kể từ ngọn cho tới rễ là những loại tế bào phân sinh theo dõi loại tự?

A. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh đỉnh rễ

B. Mô phân sinh đỉnh ngọn → tế bào phân sinh đỉnh rễ →  mô phân sinh bên

C. Mô phân sinh đỉnh rễ → tế bào phân sinh mặt mũi →  mô phân sinh bên

D. Mô phân sinh mặt mũi → tế bào phân sinh đỉnh ngọn →  mô phân sinh đỉnh rễ

Câu 6:

Quan sát  mặt cắt theo đường ngang thân ái,  sinh trưởng loại cấp cho theo dõi trật tự kể từ ngoài nhập vào thân ái là?

A. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây loại cấp cho → tầng phân sinh mặt mũi → mộc dác → mộc lõi

B. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → mộc sơ cấp

C. Bần → tầng sinh bựa → mạch rây sơ cấp cho → mạch rây loại cấp cho →tầng sinh mạch à  gỗ loại cấp cho → mộc sơ cấp

D. Tầng sinh bựa → bựa → mạch rây sơ cấp cho → tầng sinh mạch → mộc loại cấp cho → tủy