some manufacturers are not only raising their prices but also decreasing the production of its

Câu hỏi:

18/03/2020 125,042

Bạn đang xem: some manufacturers are not only raising their prices but also decreasing the production of its

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Some manufacturers are not only (A) raising their prices (B) but also (C) decreasing the production of their products (D) as well.

D. as well

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Câu trúc: - not only ....but also ~ not only ....but ....as well (không những ....nhưng mà còn)

E.g: She not only sings beautifully but also dances well.

Dịch: Một số nhà phát hành không chỉ đội giá trở nên mà còn phải hạn chế năng suất của những thành phầm.

Do đó: as well => lược bỏ

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) OPPOSITE in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Tom may get into hot water when driving at full tốc độ after drinking wine.

A. get into trouble

B. stay safe  

C. fall into disuse  

D. keep calm

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet đồ sộ indicate the word(s) CLOSEST in meaning đồ sộ the underlined word(s) in each of the following questions.

Emissions from factories and exhaust fumes from vehicles can have detrimental effects on our health.

A. beneficial        

B. neutral    

C. needy     

D. harmful

Câu 3:

On my birthday, my mother gave bầm a _________.

A. new xanh rớt German car 

B. blue German new car

Xem thêm: phương trình tham số của đường thẳng

C. new German xanh rớt car

D. German new xanh rớt car

Câu 4:

Your sister seldom cooks meals, _________?

A. did she  

B. didn’t she         

C. does she 

D. doesn’t she

Câu 5:

- Hoa: “Would you mind closing the door?” - Hung: “ _________.”

A. Yes, of course. Are you tired?

B. No, not at all. I’ll vì thế it nowChọn đáp án B

Hoa: “Phiền các bạn tạm dừng hoạt động lại hộ bản thân được không?”

Hung: “ _________”  

A. Ừ, tất yếu là phiền rồi. Cậu mệt nhọc à?

B. Không, ko phiền gì. Tớ tiếp tục đóng góp ngay lập tức.

C. Có. Cậu hoàn toàn có thể đóng góp này lại.

D. Đừng lo ngại. Cứ nối tiếp đi

C. Yes, I vì thế. You can close it.

D. Don’t worry. Go ahead!

Câu 6:

All candidates will be treated equally, _________ of their age or background.

A. irrelevant         

B. discounting      

C. notwithstanding         

D. irrespective