the archaeological excavation to the discovery of the ancient city lasted several years

Câu hỏi:

21/03/2020 83,824

Bạn đang xem: the archaeological excavation to the discovery of the ancient city lasted several years

B. leading    

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án B

Kiến thức về mệnh đề quan tiền hệ

Xét cấu tạo câu:

Last là động kể từ chủ yếu của câu => kể từ cần thiết điền với công dụng tạo nên trở thành mệnh đề bổ sung cập nhật mang lại câu.

Tạm dịch: Việc khai thác khảo cổ kéo theo việc tò mò rời khỏi TP.HCM cổ kéo dãn vài ba năm.

Dựa vô nghĩa => động kể từ phân tách ở dạng giản lược mệnh đề mối liên hệ bằng phương pháp sử dụng Ving (câu mái ấm động)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

After graduating from university, I want to tát ______ my father's footsteps.

A. follow in         

B. succeed in        

C. go after   

D. keep up

Câu 2:

I don't know what to tát say to tát break the _____ with someone I've just met at the buổi tiệc ngọt.

A. air          

B. ice          

C. leg 

D. rule

Câu 3:

We take _____ in doing the washing-up, cleaning the floor and watering the flowers.

A. turn       

Xem thêm: bài văn thuyết minh về cây bút bi

B. out          

C. around    

D. turns

Câu 4:

The director informed that no candidate ______ all the criteria for the administrative position.

A. completed       

B. fulfilled   

C. achieved           

D. suite

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D to tát indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

You can feel more at ease by taking part in group dating. It’s the only way.

A. By taking part in group dating can you only feel more at ease.

B. Only by taking part in group dating can you feel more at ease.

C. The only way you are by taking part in group dating can feel more at ease.

D. The way you can feel more at ease is taking part in only group dating.

Câu 6:

Most of the students in that special school are making good progress, but Michael is a _____ case.

A. hopefully        

B. hopeless 

C. hopeful   

D. hopelessly

Xem thêm: biện pháp chủ yếu để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nước ta là