the last time i went to the museum was a year ago

Câu hỏi:

02/04/2020 92,923

Bạn đang xem: the last time i went to the museum was a year ago

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

The last time I went lớn the museum was a year ago.

A. I have not been lớn the museum for a year

Đáp án chủ yếu xác

B. A year ago, I often went lớn the museum

C. My going lớn the museum lasted a year

D. At last I went lớn the museum after a year

Đáp án A

Ta sở hữu công thức: The last time + SVed/3 + tobe + thời gian: Lần cuối thao tác làm việc gì là……

Câu đề bài: Lần ở đầu cuối tôi cho tới thăm hỏi kho lưu trữ bảo tàng là 1 trong năm trước đó.

Đối với câu này – Chúng tớ cân nặng ghi nhớ cho tới côn trùng contact thân thích vượt lên trước khứ đơn và lúc này hoàn thiện

Đáp án A – Đáp án chủ yếu xác: “ Tôi dường như không cho tới kho lưu trữ bảo tàng khoảng chừng một năm rồi”

Các đáp án không giống đều ko đúng mực về ngữ pháp

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

I think you should stop smoking.

A. If I am you, I will stop smoking

B. If I had been you, I would stop smoking

C. If I were you, I would stop smoking

D. If I were you, I will stop smoking

Câu 2:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

John was not here yesterday. Perhaps he was ill

A. John needn't be here yesterday because he was ill

B. Because of his illness, John should have been here yesterday

C. John might have been ill yesterday, ví he was not here

D. John must have been ill yesterday, ví he was not here

Câu 3:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that is closest in meaning lớn each of the following questions.

She gets up early lớn prepare breakfast ví that her children can come lớn school on time.

Xem thêm: lực nào sau đây không phải lực từ

A. Despite her getting up early lớn prepare breakfast, her children cannot come lớn school on time

B. Because she wanted her children lớn come lớn school on time, she gets up early lớn prepare breakfast

C. If she does not get up early lớn prepare breakfast, her children will not come lớn school on time

D. Unless she gets up early lớn prepare breakfast, her children will not come lớn school on

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

The government is determined lớn ____ terrorism

A. put the stop to

B. put stop to 

C. put stops to 

D. put a stop to 

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

We _____ on the beach now if we hadn’t missed the plane

A. might have lain

B. would lie 

C. could be lying 

D. would have lain

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, D on your answer sheet lớn indicate the correct answer lớn each of the following questions

I used lớn run rẩy a mile before breakfast but now I am ____

A. not used lớn it 

B. no longer practice it 

C. out of practice 

D. out of the habit