the most important thing is to keep yourself occupied

Câu hỏi:

06/04/2020 54,238

Bạn đang xem: the most important thing is to keep yourself occupied

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to tướng the underlined word(s) in each of the following questions.

The most important thing is to tướng keep yourself occupied

Đáp án C

Occupied /'ɒkjʊpaied/ ~ Busy (adj): bận rộn

E.g: She’s fully occupied looking after three children.

- Comfortable /'kʌmftəbl/ (adj): thoải mái

E.g: This bed is very comfortable.

- Free /tri:/ (adj): rảnh rỗi

E.g: Are you không tính tiền tonight?

- Relaxed /ri'lækst/ (adj): thư giãn

E.g: I te looked culm and relaxed. 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

________ is increasing, which results from economic crisis

A. Employment

B. Unemployed

C. Unemployment

D. Employ

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the most suitable response to tướng complete each of the following exchanges

Sarah: “Your hairstyle is terrific, Mary!” - Mary: - “_____________”

A. Never mention it

B. Thanks, Sarah. I had it done yesterday

C. Thanks, but I’m afraid

D. Yes, all rightĐáp án B

Sarah: “Kiểu tóc chúng ta rất đẹp vượt lên trên, Mary!”

Mary: - “___________”

A. Đừng khi nào nói đến nó.

B. Cảm ơn Sarah. Tôi hạn chế trong ngày hôm qua tê liệt.

C. Cảm ơn, tuy nhiên tôi e rằng.

D. Ừ, được rồi.

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Many people will be out of ________ if the factory is closed

Xem thêm: bài văn thuyết minh về cây bút bi

A. career

B. job

C. profession

D. work

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

The number of unemployed people ________ recently

A. is increasing

B. has increased

C. have increased

D. increase

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the sentence that is closest in meaning to tướng each of the following questions

They had such a fierce dog that nobody would visit them.

A. So fierce was their dog that nobody would visit them

B. Their dog was fierce enough for anybody to tướng visit them

C. If their dog weren’t fierce, somebody would visit them

D. So fierce a dog did they had that nobody would visit them

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Do you know the person _________ next to tướng you in the evening class?

A. whose sitting

B. whom sits

C. sitting

D. who sit

Xem thêm: đề thi học sinh giỏi hóa 8

TÀI LIỆU VIP VIETJACK