they are looking for the man and his dog. they have lost the way in the forest

Câu hỏi:

20/09/2020 43,627

Bạn đang xem: they are looking for the man and his dog. they have lost the way in the forest

Choose the best answer which has the same meaning to tướng the given one.

They are looking for the man and his dog. They have lost the way in the forest.

AThey are looking for the man and his dog which have lost the way in the forest.

B. They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

Đáp án chủ yếu xác

CThey are looking for the man and his dog who have lost the way in the forest.

DThey are looking for the man and his dog what have lost the way in the forest.

“the man and his dog” là danh kể từ chỉ người và vật và vào vai trò thực hiện mái ấm ngữ vô câu thứ hai (they) => người sử dụng “that”

Lưu ý: ko người sử dụng “who” hoặc “which” vô tình huống này vì thế “who” chỉ thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ người còn “which” thay cho thế cho tới danh kể từ chỉ vật.

“That” rất có thể thay cho thế cho tới toàn bộ cơ thể và vật.

Cách chuyển: That đứng ngay lập tức sau danh kể từ nó thay cho thế và trước động kể từ nó thực hiện mái ấm ngữ.

=> They are looking for the man and his dog that have lost the way in the forest.

Tạm dịch: Họ đang được dò xét tìm kiếm người con trai và con cái chó của ông tao nhưng mà đã trở nên lạc vô rừng.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the best answer which has the same meaning to tướng the given one.

The most beautiful girl lives in a đô thị. I lượt thích her long hair very much.

AThe most beautiful girl who long hair I lượt thích lives in a đô thị.

BThe most beautiful girl, whose long hair I lượt thích, lives in a đô thị.

CThe most beautiful girl whose long hair which I lượt thích lives in a đô thị.

DThe most beautiful girl whose long hair I lượt thích lives in a đô thị.

Câu 2:

Choose the best answer to tướng fill in the blank.

My uncle, _____ you met yesterday, is a famous lawyer in the town.

A.that

Bwhich

C. whom

D. who

Câu 3:

Choose the best answer which has the same meaning to tướng the given one,

I have some homework. I must tự them tonight.

Xem thêm: kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường

A. I have some homework whom I must tự tonight.

BI have some homework which I must tự tonight.

C. I have some homework in which I must tự tonight.

D. I have some homework who I must tự tonight.

Câu 4:

Choose the best answer which has the same meaning to tướng the given one.

I have seen several houses. Most of them are quite unsuitable.

A. I have seen several houses, most of that are quite unsuitable.

BI have seen several houses most of which are quite unsuitable.

CI have seen several houses, which are quite unsuitable.

DI have seen several houses, most of which are quite unsuitable.

Câu 5:

Choose the best answer which has the same meaning to tướng the given one.

The street is bad and narrow. It leads to tướng my school.

AThe street, which leads to tướng my school, is bad and narrow.

BThe street which leads to tướng my school is bad and narrow.

CThe street which is bad and narrow lead to tướng my school.

DThe street which leading to tướng my school is bad and narrow.

Câu 6:

Choose the best answer to tướng fill in the blank.

The police are questioning the woman _____ purse was stolen outside the supermarket.

Athat

B. which

Cwho

D. whose

Xem thêm: soạn văn tiểu đội xe không kính

TÀI LIỆU VIP VIETJACK