though built almost five hundred years ago the church remained practically intact

Câu hỏi:

01/04/2020 38,894

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the word(s) OPPOSITE in meaning vĩ đại the underlined word(s) in each of the following questions. 

Bạn đang xem: though built almost five hundred years ago the church remained practically intact

Though built almost five hundred years ago, the church remained practically intact

D. in ruins 

Đáp án chủ yếu xác

Kiến thức: Từ trái khoáy nghĩa

Giải thích:

intact (adj): nguyên lành

A. in perfection: tuyệt vời              B. in completion: vẹn tuyền

C. in chaos: lếu láo loàn                      D. in ruins: bị đập bỏ trọn vẹn

=> intact >< in ruins

Tạm dịch: Mặc cho dù được thi công ngay gần năm trăm năm trước đó, thánh địa vẫn tồn tại nguyên lành.

Chọn D 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet vĩ đại indicate the correct answer vĩ đại each of the following questions. 

We _______ in silence when he suddenly ________ bủ vĩ đại help him. 

A. walked - was asking 

B. were walking - asked

C. were walking - was asking 

D. walked - asked 

Câu 2:

The Complex of Hue Monuments was the first site in Viet Nam ________ as a World Heritage Site by UNESCO. 

A. recognised 

B. to be recognised 

C. recognising 

D. to recognise 

Câu 3:

Any pupil caught ________ was made vĩ đại stand at the front of the class. 

Xem thêm: biện pháp chủ yếu để tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp nước ta là

A. misbehaved 

B. misbehave 

C. misbehavior 

D. misbehaving 

Câu 4:

Next year, I have vĩ đại decide which area of medicine I want vĩ đại ________ in. 

A. focus 

B. hand 

C. specialise 

D. come 

Câu 5:

Being helpful is good, but don't allow others vĩ đại _______ advantage of your generosity. 

A. get 

B. take 

C. use 

D. make 

Câu 6:

Is it acceptable vĩ đại touch ______ person on _______ shoulder in a conversation? 

A. a – the 

B. the – a 

C. the – the 

Xem thêm: đông nam bộ có những điều kiện thuận lợi gì để phát triển các ngành dịch vụ

D. a - a 

TÀI LIỆU VIP VIETJACK