tiếng anh 7 unit 10 a closer look 1


1.Match the types of energy in A with the energy sources in B. 2. Write the phrases vĩ đại label the pictures. 3.Complete the sentences with the words and phrases from 1 or 2. 4. Listen and repeat. Pay attention vĩ đại the stressed syllables in the words. 5. Listen and repeat, paying attention vĩ đại the stressed syllables in the underlined words.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 10 a closer look 1

Video chỉ dẫn giải

Vocabulary

1. Match the types of energy in A with the energy sources in B.

(Nối những dạng tích điện ở A với những mối cung cấp tích điện ở B.)

A

B

1. solar energy

a. water

2. wind energy 

b. nuclear

3. hydro energy

c. wind

4. nuclear energy

d. the sun

Lời giải chi tiết:

1 - d: solar energy – the sun

(năng lượng mặt mũi trời – mặt mũi trời)

2 - c: wind energy – wind

(năng lượng bão – gió)

3 - a: hydro energy – water

(năng lượng thủy năng lượng điện – nước)

4 - b: nuclear energy – nuclear

(năng lượng phân tử nhân – phân tử nhân vẹn toàn tử)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Write the phrases vĩ đại label the pictures.

(Viết những cụm kể từ nhằm gắn nhãn những hình ảnh.)

Lời giải chi tiết:

1. nuclear energy (năng lượng phân tử nhân)

2. hydro energy (năng lượng thủy điện)

3. solar energy (năng lượng mặt mũi trời)

4. wind energy (năng lượng gió)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3.  Complete the sentences with the words and phrases from 1 or 2.

(Hoàn trở nên những câu với những kể từ và cụm kể từ nhập bài bác 1 hoặc 2.)

1. A good place vĩ đại change ________ vĩ đại energy is near the sea because of the sea breezes.

2. They are putting solar panels on the roof of our building vĩ đại produce ______.

3. When energy comes from __________, we Điện thoại tư vấn it hydro energy.

4. They are reducing the use of__________ because it is not safe vĩ đại produce.

Lời giải chi tiết:

1. wind

2. solar energy

3. water

4. nuclear energy

1. A good place vĩ đại change wind vĩ đại energy is near the sea because of the sea breezes.

(Nơi chất lượng nhằm thay đổi bão trở nên tích điện là ngay sát hải dương vì như thế sở hữu bão hải dương.)

2. They are putting solar panels on the roof of our building vĩ đại produce solar energy.

(Họ đang được bịa những tấm pin mặt mũi trời bên trên nóc tòa nhà đất của công ty chúng tôi nhằm phát triển tích điện mặt mũi trời.)

3. When energy comes from water, we Điện thoại tư vấn it hydro energy.

(Khi tích điện tới từ nước, tất cả chúng ta gọi nó là tích điện thủy.)

4. They are reducing the use of nuclear energy because it is not safe vĩ đại produce.

(Họ đang được tách dùng tích điện phân tử nhân vì như thế nó ko an toàn và đáng tin cậy nhằm phát triển.)

Bài 4

Xem thêm: cân bằng phản ứng oxi hóa khử

Video chỉ dẫn giải

Pronunciation

4. Listen and repeat. Pay attention vĩ đại the stresses syllables in the words.

(Nghe và nói lại. Chú ý cho tới những trọng âm trong số kể từ.)

'energy

'dangerous

'easily

'government

re'cycle

ex'pensive

po'lluting

re'sources

Lời giải chi tiết:

'energy (n): năng lượng

'dangerous (adj): nguy hiểm

'easily (adv): dễ dàng

'government (n): chính phủ

re'cycle (v): tái chế

ex'pensive (adj): giắt đỏ

po'lluting (adj): ô nhiễm

re'sources (n): nguồn

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Listen and repeat, paying attention vĩ đại the stressed syllables in the underlined words.

(Nghe và tái diễn, để ý cho tới những âm tiết được nhấn trọng âm trong số kể từ được gạch ốp chân.)

1. Nuclear 'energy is 'dangerous and ex'pensive.

(Năng lượng phân tử nhân là nguy khốn và cao giá.)

2. We should ride a xe đạp when 'travelling short 'distances.

(Chúng tớ nên lên đường xe đạp điện khi lên đường những quãng lối ngắn ngủn.)

3. The word "re'cycle" has three 'syllables.

(Từ "recycle" sở hữu tía âm tiết.)

4. Burning coal is po'lluting our environment.

(Đốt kêu ca tiếp tục thực hiện ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên của tất cả chúng ta.)

5. Our 'government is looking for new sources of 'energy vĩ đại replace gas.

(Chính phủ của tất cả chúng ta đang được mò mẫm tìm kiếm những mối cung cấp tích điện mới nhất để thay thế thế khí thắp.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 A Closer Look 2

  1. Work in pairs. Tell your partner what the people in the pictures are doing. 2. Complete the sentences, using the present continuous sườn of the verbs in brackets. 3. Circle the correct sườn of the verb in each sentence. 4. Write sentences about what the people are doing or not doing, using the suggestions. 5. Work in pairs. Ask and answer the following questions.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Communication

  1. Listen and read the conversation. Pay attention vĩ đại the highlighted questions. Work in pairs. Make similar conversations vĩ đại ask for explanations of the phrases: hydro energy, energy from coal... 3. Work in pairs. Ask your partner the following questions and tick (✓) his or her answers in the boxes. 4. Work in groups. Tell the group how well your partner saves energy. 5. Answer the questions in 3 on your own. Then tell the class how well you save energy.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 1

  1. Work in pair. Discuss the following questions. 2. Mr Lam is giving a lecture on energy sources. Read the text and choose the best option (A, B, or C) vĩ đại complete the sentences. 3. Read the text again and answer the questions. 4. Work in groups. Discuss and put the following words or phrases in the appropriate columns. 5. Work in pairs. Ask and answer questions about the advantages and disadvantages of different energy sources.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Skills 2

  1. Work in pairs. Answer the questions. 2. Mr Lam is discussing with his students about how vĩ đại save energy at trang chủ. Listen and circle the phrases you hear. 3. Listen again and tick (✓) T (True) or F (False) for each sentence. 4. Work in pairs. Read some ways vĩ đại save energy at trang chủ. Decide on the three most important ones. Write them in your notebook. 5. Write a paragraph of about 70 words about how you save energy at trang chủ.

 • Tiếng Anh 7 Unit 10 Looking back

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: phát biểu không đúng về đặc điểm tự nhiên của nhật bản là

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định gom học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.