tiếng anh 7 unit 9 a closer look 2


1. Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb. 2. Change the sentences into Yes / No questions. 3. Match the questions in column A with their answers in column B. 4. Mark is talking vĩ đại Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below. 5. GAME Festival mystery Work in groups. One student thinks of a festival he / she likes. Other students ask Yes / No questions vĩ đại find out what the festival is.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: tiếng anh 7 unit 9 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Grammar

Yes / No questions

1. Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb.

(Điền vào cụ thể từng điểm rỗng với 1 trợ động từ hoặc động kể từ khuyết thiếu thốn thích hợp.)

1. _______ they hold the festival in Ha Noi every year?

2. _______ he visit Hoi An last year?

3. _______ they performing folk dances?

4. A: _______ you make banh chung?

    B: Yes, I can.

5. _______ your brother usually come back trang chính at Tet?

Phương pháp giải:

- Chúng tớ bịa đặt thắc mắc "Yes / No" với 1 động kể từ phụ trợ ("be", "do" hoặc "have") hoặc với 1 động kể từ khuyết thiếu thốn. Chúng tớ bịa đặt động kể từ phụ trợ hoặc động kể từ khuyết thiếu trước công ty ngữ.

- Chúng tớ ko dùng động kể từ phụ trợ Khi tất cả chúng ta dùng "be" như 1 động kể từ chủ yếu.

Lời giải chi tiết:

1. Do

2. Did

3. Are

4. Can

5. Does

1. Do they hold the festival in Ha Noi every year? 

(Họ sở hữu tổ chức triển khai liên hoan ở thủ đô thường niên không?)

Giải thích: Trong câu sở hữu “every year” (hàng năm) nên dùng thì thời điểm hiện tại đơn, công ty ngữ “they” số nhiều => Đặt trợ kể từ “Do” nhập đầu câu.

2. Did he visit Hoi An last year?

 (Anh ấy sở hữu cho tới thăm hỏi Hội An nhập năm ngoái không?)

Giải thích: Trong câu sở hữu “last year” (năm ngoái) nên dùng thì vượt lên khứ đơn => Đặt trợ kể từ “Did” nhập đầu câu.

3. Are they performing folk dances? 

(Họ sở hữu màn trình diễn những điệu múa truyền thống lịch sử không?)

Giải thích: Trong câu động kể từ “perform” (biểu diễn) phân tách ở dạng V-ing nên dùng thì thời điểm hiện tại tiếp nối, công ty ngữ là “they” số nhiều => Đặt trợ kể từ “Are” nhập đầu câu.

4. A: Can you make banh chung?

 (Bạn rất có thể thực hiện bánh chưng không?)

B: Yes, I can. 

(Mình sở hữu.)

Giải thích: Trong câu vấn đáp sở hữu dùng trợ kể từ “can” đứng sau công ty ngữ “I” => Đặt trợ kể từ “Can” nhập đầu câu.

5. Does your brother usually come back trang chính at Tet? 

(Anh trai các bạn sở hữu thông thường về quê nhập thời điểm Tết không?)

Giải thích: Trong câu sở hữu “usually” (thường xuyên) nên dùng thì thời điểm hiện tại đơn, công ty ngữ “he” số ít  =>Đặt trợ kể từ “Does” nhập đầu câu.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

 2. Change the sentences into Yes / No questions.

(Thay thay đổi những câu trở nên dạng thắc mắc "Yes / No".)

1. My mother can make a costume for bu.

2. She will bake a birthday cake for him.

3. The dragon dances are interesting.

4. The Rio Carnival takes place every year in Brazil.

5. They saw a fireworks display on New Year's Eve.

Lời giải chi tiết:

1. My mother can make a costume for bu. 

(Mẹ bản thân rất có thể may một cỗ phục trang cho chính bản thân mình.)

 => Can your mother make a costume for you?

 (Mẹ của chúng ta cũng có thể may một cỗ phục trang cho mình không?)

Giải thích: Trợ kể từ “can”, công ty ngữ “my mother”, động kể từ “make” (may) giữ nguyên => Can your mother ....

2. She will bake a birthday cake for him. 

(Cô ấy tiếp tục nướng bánh sinh nhật mang đến anh ấy.)

 => Will she bake him a birthday cake?

 (Cô ấy tiếp tục nướng mang đến anh ấy một cái bánh sinh nhật chứ?)

Giải thích: Trợ kể từ “will”, thì sau này đơn, công ty ngữ “she”, động kể từ “bake” (nướng) lưu giữ nguyên => Will she bake ....

3. The dragon dances are interesting. 

(Những điệu múa lân thiệt thú vị.)

 => Are the dragon dances interesting? 

(Những điệu múa Long sở hữu thú vị không?)

Giải thích: Trợ kể từ “are”, thì thời điểm hiện tại đơn, công ty ngữ “the dragon dances” (những điệu múa lân)=> Are the dragon dances....

4. The Rio Carnival takes place every year in Brazil. 

(Lễ hội Rio Carnival ra mắt thường niên ở Brazil.)

 => Does the Rio Carnival take place every year in Brazil?

 (Lễ hội Rio Carnival sở hữu ra mắt thường niên ở Brazil không?)

Giải thích:

- “every year” (hàng năm) nên dùng thì thời điểm hiện tại đơn.

- công ty ngữ “The Rio Carnival” số không nhiều, dùng trợ động kể từ “Does”.

- Động kể từ “takes place” (tổ chức) gửi về dạng vẹn toàn thể “take place => Does the Rio Canival take place....

5. They saw a fireworks display on New Year's Eve. 

(Họ tiếp tục coi một mùng phun pháo bông nhập tối phú quá.)

 => Did they see a fireworks display on New Year's Eve? 

(Họ sở hữu xem bắn pháo bông nhập tối phú quá không?)

Giải thích:

- Động kể từ “saw” (xem) nên dùng thì vượt lên khứ đơn.

- Sử dụng trợ động kể từ “Did”

- Động kể từ “saw” (xem) gửi về dạng vẹn toàn thể “see” =>Did they see ...

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Match the questions in column A with their answers in column B.

(Ghép thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp ở cột B.)

A

B

1. Will you help bu take a photo?

a. Yes, he is.

2. Is he painting Easter eggs?

b. No, I'm not.

3. Do they eat candy apples on Halloween?

c. Yes, I will.

4. Are you excited about your holiday?

d. No, she can’t.

5. Can she perform Dutch folk dances?

e. Yes, they tự.

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - a

3 - e

4 - b

5 - d

1 - c. Will you help bu take a photo? - Yes, I will.

 (Bạn sẽ hỗ trợ bản thân chụp một tấm hình chứ? - Được thôi.)

2 - a. Is he painting Easter eggs? - Yes, he is. 

 (Có cần anh ấy đang được vẽ những ngược trứng Phục sinh? - Đúng vậy.)

3 - e. Do they eat candy apples on Halloween? - Yes, they tự. 

(Họ sở hữu ăn kẹo táo vào trong ngày Halloween không? - Có.)

Xem thêm: tìm m để hàm số có 3 cực trị

4 - b. Are you excited about your holiday? - No, I'm not.

(Bạn sở hữu hào hứng với kỳ ngủ của tớ không? - Mình ko.)

5 - d. Can she perform Dutch folk dances? - No, she can't.

(Cô ấy rất có thể màn trình diễn những điệu múa truyền thống của Hà Lan không? - Không, cô ấy ko thể.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Mark is talking vĩ đại Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang's answers below.

(Mark đang được rỉ tai với Trang về Tết Trung Thu. Điền nhập điểm rỗng với câu vấn đáp của Trang ở bên dưới.)

a. Yes, we tự. We watch lion dances, too. 

b. No, we celebrate it in the middle of the eighth lunar month.

c. Yes, I tự. It's one of my favourite festivals.

d. Yes. Just come over vĩ đại my house on the night of the festival.

e. Yes, we tự. We also have some autumn fruits. 

Mark: Do you celebrate the Mid-Autumn Festival in December? 

Trang: (1) _____________________________.

Mark: Do you eat moon cakes at the festival? 

Trang: (2)_____________________________.

Mark: Do you make lanterns at the festival? 

Trang: (3) _____________________________.

Mark: Do you lượt thích the festival?

Trang: (4) _____________________________.

Mark: Can I join the festival with you next month?

Trang: (5) _____________________________ .

Lời giải chi tiết:

1 - b 

2 - e

3 - a

4 - c 

5 - d

MarkDo you celebrate the Mid-Autumn Festival in December? 

(Bạn sở hữu tổ chức triển khai Tết Trung thu nhập mon 12 không?)

Trang: (1) No, we celebrate it in the middle of the eighth lunar month. 

(Không, bọn chúng bản thân tổ chức triển khai nhập vào giữa tháng 8 âm lịch.)

Mark:Do you eat moon cakes at the festival? 

(Bạn sở hữu ăn bánh trung thu ở liên hoan không?)

Trang: (2) Yes, we tự. We also have some autumn fruits. 

(Có chứ. Chúng bản thân cũng đều có một vài ba loại trái cây ngày thu.)

Mark:Do you make lanterns at the festival? 

(Bạn sở hữu thực hiện đèn lồng ở liên hoan không?)

Trang: (3) Yes, we tự. We watch lion dances, too. 

(Chúng mình có. Chúng mình cũng coi múa lân nữa.)

Mark:Do you lượt thích the festival? 

(Bạn sở hữu quí liên hoan không?)

Trang: (4) Yes, I tự. It's one of my favourite festivals.

 (Mình có. Đó là một trong những trong mỗi liên hoan yêu thương quí của tớ.)

Mark:Can I join the festival with you next month? 

(Mình rất có thể nhập cuộc liên hoan với các bạn nhập mon cho tới được không?)

Trang: (5) Yes. Just come over vĩ đại my house on the night of the festival.

 (Được chứ. Hãy qua căn nhà bản thân nhập tối ra mắt liên hoan.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. GAME Festival mystery

Work in groups. One student thinks of a festival he / she likes. Other students ask Yes / No questions vĩ đại find out what the festival is.

(Làm việc group. Một học viên suy nghĩ về một liên hoan tuy nhiên các bạn ấy quí. Các học viên không giống bịa đặt thắc mắc Đúng / Sai nhằm lần hiểu coi cơ là lễ hội gì.)

Example:

A: Do many countries celebrate the festival? 

(Có nhiều vương quốc tổ chức triển khai liên hoan không?)

B: Yes, they tự. (Có.)

A: Do children lượt thích the festival? 

(Trẻ em sở hữu quí liên hoan cơ không?)

B: Yes, they tự. (Có.)

A: Do they paint eggs? 

(Họ sở hữu vẽ lên những ngược trứng không?)

B: Yes, they tự. (Có.)

C: Is it Easter?

(Đó phải là Lễ Phục Sinh không?)

B: Yes, it is. (Đúng vậy.)

Lời giải chi tiết:

A: Do many countries celebrate the festival?

(Có nhiều vương quốc tổ chức triển khai liên hoan không?)

B: No, they don’t. 

(Không.)

A: Do only some countries in Asia celebrate the festival?

(Chỉ một vài ba vương quốc ở châu Á tổ chức triển khai liên hoan đích thị không?)

B: Yes, they tự.

(Đúng vậy.)

A: Do children lượt thích the festival?

(Trẻ em sở hữu quí liên hoan cơ không?)

B: Yes, they tự. 

(Có.)

A: Do they receive lucky money?

(Họ sở hữu nhận mừng tuổi không?)

B: Yes, they tự. 

(Có.)

C: Is it Tet? 

(Đó phải là Tết không?)

B: Yes, it is. 

(Đúng vậy.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Communication
 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 1

  1. Work in pairs. Look at the pictures. Which events tự you think happen at the Twins Day Festival? 2. Match each word from the tin nhắn in 1 with its meaning. 3. Read the tin nhắn again. Complete each sentence with no more than vãn TWO words. 4. Match the questions and answers about a festival someone joined. 5. Work in pairs. Ask and answer about a festival you and your friend joined, using the questions in 4 as cues. Tell the class about the festival your partner joined.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Skills 2

  1. Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner. 2. Now listen vĩ đại Mark talking about how his family celebrates a festival. Check your answers. 3. Listen again and decide if the statements are true (T) or false (F). 4. Think about a festival that your family usually celebrates. Fill in the blanks with your answers. 5. Now write an tin nhắn of about 70 words vĩ đại tell Mark about the festival. Use the notes in 4.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Looking back

  1. Circle the correct words or phrases in brackets. 2. Complete each sentence by filling in the blank with a word or phrase in the box. 3. Choose the correct question A or B. 4. Answer the following questions about yourself.

 • Tiếng Anh 7 Unit 9 Project

  1. Think of a new festival that you would lượt thích vĩ đại celebrate. Discuss the following points: 2. Draw pictures of the new festival or cut out pictures from magazines. 3. Present your festival vĩ đại the class. 4. Vote for the best festival.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: cường độ phong hóa xảy ra mạnh nhất ở

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn học viên lớp 7 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.