tiếng anh 8 unit 10 skills 1Lời giải bài bác luyện Unit 10 lớp 8 Skills 1 trang 109, 110 nhập Unit 10: Communication in the future Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 10.

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 10 skills 1

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 1 (trang 109, 110) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Reading

1 (trang 109 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. List as many ways of communication as you can (Làm việc bám theo cặp. Liệt kê càng rất nhiều cách tiếp xúc càng tốt)

Gợi ý:

meeting face-to-face, sending letters, sending emails, texting, chatting online, sending voice messages, making phone calls, making group calls, having video clip calls, etc.

Hướng dẫn dịch:

gặp mặt mũi thẳng, gửi thư, gửi tin nhắn, nhắn tin yêu, chuyện trò trực tuyến, nhắn tin nhắn thoại, gọi điện thoại cảm ứng thông minh, gọi group, gọi video clip, v.v.

2 (trang 109-110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read an interview with two students, Minh and Tom. Then tick (V) the speaker of each sentence (Đọc một cuộc phỏng vấn với 2 học viên, Minh và Tom. Sau cơ ghi lại (V) người phát biểu của từng câu)

TELEPATHY

MC: Hi everyone. Today, I'll ask some members of the Technology Club đồ sộ predict how people will communicate in the future. Let’s meet Minh and Tom.

Minh & Tom: Hi everyone.

MC: Minh and Tom, how vì thế you and your friends keep in contact?

Minh: Well, we mostly text each other. We also send voice messages.

Tom: I often see my friends in person, but sometimes we Hotline via the Internet.

Quảng cáo

MC: Do you think these ways of communication will still be popular in 50 years?

Tom: Not really. We'll use more advanced ways, lượt thích telepathy. We'll pass our thoughts đồ sộ another person without talking and...

MC: Hold on. I think only a very few people may have this ability.

Minh: Yes, but in the future, everyone will be able đồ sộ use telepathy. We'll wear a tiny device đồ sộ catch our thoughts and send them đồ sộ other people.

MC: Cool! But will there be any problems with telepathy?

Tom: Hmm, telepathy devices can “read” one’s mind, sánh bad people might take advantage of it đồ sộ control someone else.

MC: Besides that, some people will be too lazy đồ sộ even talk anymore.

Hướng dẫn dịch:

THẦN GIAO CÁCH CẢM

MC: Chào người xem. Hôm ni, tôi tiếp tục mơid một số trong những member của Câu lạc cỗ Công nghệ Dự kiến cơ hội người xem tiếp tục tiếp xúc nhập sau này. Hãy bắt gặp Minh và Tom.

Minh & Tom: Chào người xem.

MC: Minh và Tom, nhị các bạn lưu giữ liên hệ cùng nhau như vậy nào?

Quảng cáo

Minh: À, công ty chúng tôi đa số nhắn tin yêu lẫn nhau. Chúng tôi cũng nhắn tin nhắn thoại.

Tom: Tôi thông thường bắt gặp bạn hữu thẳng, tuy nhiên đôi lúc công ty chúng tôi gọi năng lượng điện qua chuyện Internet.

MC: Quý Khách với cho là những cơ hội tiếp xúc này tiếp tục vẫn thông dụng nhập 50 năm nữa không?

Tom: Không thực sự. Chúng tôi tiếp tục dùng những cơ hội tiên tiến và phát triển rộng lớn, như thần giao phó cơ hội cảm. Chúng tao tiếp tục truyền tâm trí của tôi cho tất cả những người không giống nhưng mà ko cần thiết phát biểu và...

MC: Thôi này. Tôi cho là chỉ một số trong những đặc biệt không nhiều người rất có thể với kỹ năng này.

Minh: Đúng, tuy nhiên trong sau này, người xem tiếp tục rất có thể dùng thần giao phó cơ hội cảm. Chúng tao tiếp tục treo một vũ khí nhỏ nhằm ghi lại tâm trí của tôi và gửi bọn chúng cho tất cả những người không giống.

MC: Tuyệt! Nhưng sẽ có được yếu tố với thần giao phó cơ hội cảm chứ?

Tom: Hmm, vũ khí thần giao phó cơ hội cảm rất có thể “đọc” tâm trí của một người, vậy nên những kẻ xấu xa rất có thể tận dụng nó nhằm điều khiển và tinh chỉnh người không giống.

MC: Hình như, một số trong những người tiếp tục quá quá lười biếng nhằm rỉ tai nữa.

Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 1 (trang 109, 110) | Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

Ai bảo rằng …?

1. Anh ấy nhắn tin nhắn thoại cho chính mình bè

2. Anh ấy gọi mang lại bạn hữu bằng phương pháp dùng Internet

3. Mọi người tiếp tục rất có thể dùng thần giao phó cơ hội cảm nhập tương lai

4. Mọi người cần thiết một vũ khí nhỏ nhằm gửi tâm trí của tôi cho tất cả những người khác

5. Người xấu xa rất có thể tận dụng thần giao phó cơ hội cảm nhằm hãm hoảng người khác

Đáp án:

1. Minh

2. Tom

3. Minh

4. Minh

5. Tom

3 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Read the interview again. Choose the correct answer A, B, or C (Đọc lại cuộc phỏng vấn. Chọn câu vấn đáp đích thị A, B hoặc C)

1. What is the interview mainly about?

A. One way of future communication.

B. Voice chats and online calls.

C. Problems of telepathy.

2. Which way of communication below is NOT mentioned in the interview?

A. Meeting face đồ sộ face.

B. Writing an tin nhắn.

C. Telepathy.

3. According đồ sộ Tom, telepathy means _______________.

A. making phone calls via the Internet

B. talking on tiny devices

C. communicating by thoughts

4. The MC says that ________________.

Xem thêm: Top những mẫu giày Jordan 4 hot hit được giới trẻ ưa chuộng

A. telepathy is perfect

B. not all people can vì thế telepathy

C. she disagrees with Minh's opinion

5. What does the MC think may be a problem with telepathy?

A. People won't want đồ sộ meet each other.

B. Telepathy devices can be expensive.

C. Some people won't want đồ sộ talk anyrnore.

Đáp án:

1. A

2. B

3. C

4. B

5. C

Hướng dẫn dịch:

1. Nội dung đa số của cuộc phỏng vấn là gì?

Một cơ hội tiếp xúc nhập sau này.

2. Cách tiếp xúc này sau đây KHÔNG được kể nhập cuộc phỏng vấn?

Viết một bức thư năng lượng điện tử.

3. Theo Tom, thần giao phó cơ hội cảm tức là tiếp xúc bởi vì ý suy nghĩ.

4. MC bảo rằng ko cần toàn bộ người xem đều rất có thể thần giao phó cơ hội cảm.

5. MC suy nghĩ điều gì rất có thể là yếu tố với thần giao phó cơ hội cảm?

Một số người sẽ không còn ham muốn rỉ tai nữa.

Speaking

4 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Read the following ideas about online calls. Put the ideas in the correct column. (Làm việc bám theo cặp. Đọc những ý tưởng phát minh tại đây về những cuộc gọi trực tuyến. Đặt những ý tưởng phát minh nhập đích thị cột)

a. They’re cheap or even không tính tiền.

b. There must be an Internet connection.

c. You can talk đồ sộ people from distant places.

d. You may receive unwanted calles.

e. You can make group calls.

f. You need a smart device.

Đáp án:

Advantages: a, c, e

Disadvantages: b, d, f

Hướng dẫn dịch:

a. Chúng rẻ rúng hoặc thậm chí là không lấy phí.

b. Phải với liên kết Internet.

c. Quý Khách nói cách khác chuyện với những người dân kể từ những điểm xa xăm xôi.

d. Quý Khách rất có thể cảm nhận được những cuộc gọi ko ước muốn.

e Quý Khách rất có thể triển khai cuộc gọi group.

f. Quý Khách cần thiết một vũ khí lanh lợi.

5 (trang 110 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in groups. Choose a way of communication and discuss its advantages and disadvantages. Then report your answers đồ sộ the class (Làm việc group. Chọn một cơ hội tiếp xúc và thảo luận về những điểm mạnh và điểm yếu của chính nó. Sau cơ report câu vấn đáp của người tiêu dùng cho tất cả lớp)

Gợi ý:

I think there are both advantages and disadvantages of online calls. Online communication makes life more accessible because it can help people learn and develop. It is also worth admitting that online communication is helpful because it contributes đồ sộ the fact that ordinary people have access đồ sộ information that they did not previously know. In addition đồ sộ that, online communication has also participated in enriching the research field. Irrespective of the information above, it is impossible đồ sộ ignore the fact that online communication can imply some drawbacks. The possible disadvantages include the “lack of security, Internet addiction, information overload, and loss of social contacts”.

Hướng dẫn dịch:

Tôi cho là đối với tất cả điểm mạnh và điểm yếu của những cuộc gọi trực tuyến. Giao tiếp trực tuyến thực hiện mang lại cuộc sống thường ngày dễ dàng tiếp cận rộng lớn vì như thế nó rất có thể hùn người xem giao lưu và học hỏi và cách tân và phát triển. Cũng xứng đáng quá nhận rằng tiếp xúc trực tuyến đặc biệt hữu ích vì như thế nó thêm phần hùn những người dân thông thường với quyền truy vấn nhập vấn đề nhưng mà trước đó chúng ta ko biết. Hình như, truyền thông trực tuyến cũng thêm phần thực hiện phong phú và đa dạng nghành nghề dịch vụ phân tích. Bất kể vấn đề phía trên, ko thể bỏ dở thực tiễn là tiếp xúc trực tuyến rất có thể bao hàm một số trong những điểm yếu. Những bất lợi rất có thể bao hàm “thiếu bảo mật thông tin, nghiện Internet, quá chuyên chở vấn đề và tổn thất liên hệ xã hội”.

Lời giải bài bác luyện Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication in the future hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 10

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Getting Started (trang 104, 105)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 1 (trang 106, 107)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 A Closer Look 2 (trang 107, 108)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Communication (trang 108, 109)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Skills 2 (trang 110, 111)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Looking Back (trang 112)

 • Tiếng Anh 8 Unit 10 Project (trang 113)

Xem thêm thắt điều giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters
 • Tiếng Anh 8 Review 3
 • Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology
 • Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets
 • Tiếng Anh 8 Review 4

Xem thêm thắt những loạt bài bác Để học tập chất lượng Tiếng Anh 8 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác luyện Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới nhất với đáp án
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 8 mới nhất (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không lấy phí mang lại teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới nhất.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-10-communication.jspGiải bài bác luyện lớp 8 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: hệ phương trình có nghiệm duy nhất khi nào