tiếng anh 8 unit 9 skills 2Lời giải bài xích tập dượt Unit 9 lớp 8 Skills 2 trang 99 nhập Unit 9: Natural disasters Tiếng Anh 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 9.

Bạn đang xem: tiếng anh 8 unit 9 skills 2

Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2 (trang 99) - Tiếng Anh 8 Global Success

Quảng cáo

Listening

1 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc bám theo cặp. Nhìn nhập hình ảnh và vấn đáp những câu hỏi)

Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2 (trang 99) | Tiếng Anh 8 Global Success

Gợi ý:

A torch, a mask, a lamp, a whistle, a bottle of water, some medicine, matches, a radio, some plasters, a candle, a multi-purpose knife, some batteries, a blanket.

Hướng dẫn dịch:

Đèn pin, mặt mày nạ, đèn, bé, chai nước suối, dung dịch, diêm, radio, thạch cao, nến, dao nhiều chức năng, pin, chăn.

2 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen to tát a broadcast. Put the activities (1- 6) in the correct column. (Nghe một công tác vạc sóng. Đặt những sinh hoạt (1- 6) nhập đích thị cột)

Quảng cáo

Bài nghe:

1. Listen to tát instructions from local authorities

2. Prepare an emergency kit

3. Stay inside the house

4. Keep away from dangerous areas

5. Avoid windows and glass doors

6. Strengthen houses

Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 2 (trang 99) | Tiếng Anh 8 Global Success

Đáp án:

+) Before a storm: 2, 6

Quảng cáo

+) During a storm: 3, 5

+) After a storm: 1, 4

Nội dung bài xích nghe:

This is Ambien Commune radio station. The storm season is coming. So today's special program will tell you about what you should vì thế before, during and after a storm. Before a storm, each family should prepare an emergency kit with necessary things lượt thích plasters, basic medicine, a whistle, bottles of water, food, etc. Bring in outdoor things lượt thích flower pots or rubbish bins because they can get blown away by strong winds strengthen your house. If necessary during a storm, stay inside even when the rain and winds stop. Wait, because the storm may start up again. Stay away from Windows and glass doors. They could break and hurt you. Gather in the safest room in the house. After the storm, don't leave your house right away. Listen to tát important instructions from local authorities. They may warn you about which parts of your area are dangerous and should be avoided. Stay away from broken power lines.

Hướng dẫn dịch:

Quảng cáo

Đây là đài vạc thanh Ambien. Mùa bão sắp tới. Vì vậy, công tác đặc trưng ngày hôm nay tiếp tục mang lại chúng ta biết những việc nên nấu trước, nhập và sau cơn lốc. Trước Lúc với bão, từng mái ấm gia đình nên sẵn sàng một bộ quần áo khẩn cung cấp với những loại quan trọng như cao dán, dung dịch cơ phiên bản, bé, chai nước suối, đồ ăn, v.v. Mang bám theo những đồ dùng ngoài thiên nhiên như bồn hoa, thùng rác rưởi vì như thế bọn chúng hoàn toàn có thể bị dông mạnh thổi cất cánh gia tăng mái ấm của doanh nghiệp. Nếu quan trọng nhập cơn lốc, hãy ở nhập căn nhà trong cả Lúc mưa và dông tạnh. Đợi đang được, vì như thế cơn lốc hoàn toàn có thể chính thức lại. Tránh xa xôi Windows và cửa ngõ kính. Họ hoàn toàn có thể đánh tan và thực hiện tổn hại chúng ta. Tập thích hợp nhập căn chống tin cậy nhất nhập căn nhà. Sau cơn lốc, chớ tách ngoài căn nhà ngay lập tức. Lắng nghe những chỉ dẫn cần thiết kể từ cơ quan ban ngành địa hạt. Họ hoàn toàn có thể lưu ý chúng ta về những phần nguy khốn nhập chống của doanh nghiệp và nên tách. Tránh xa xôi những lối chạc năng lượng điện bị lỗi.

3 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Listen again and tick (v) T (True) or F (False) for each sentence. (Nghe lại và ghi lại T (True) hoặc F (Sai) cho từng câu)

Bài nghe:

1. The broadcast is on TV.

2. You should bring flowerpots and rubbish bins into the house.

3. Right after the storm, you can leave your home page.

4. The local authority man warn you about dangerous places.

Hướng dẫn dịch:

1. Chương trình vạc sóng bên trên TV.

2. quý khách nên đem bồn hoa và thùng rác rưởi vào trong nhà.

3. Ngay sau cơn lốc, bạn cũng có thể tách ngoài căn nhà của tớ.

4. Chính quyền địa hạt lưu ý chúng ta về những điểm nguy khốn.

Đáp án:

Writing

4 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Work in pairs. Discuss what you should vì thế before, during and after a flood. Write your ideas in the columns. (Làm việc bám theo cặp. Thảo luận về những gì chúng ta nên nấu trước, nhập và sau lũ lụt. Viết phát minh của doanh nghiệp trong số cột)

Gợi ý:

Before a flood

During a flood

After a flood

- Prepare an emergency kit.

- Check your insurance.

- Listen to tát local radio.

- Stay inside a safe and high place.

- Follow the routes specified by officials.

- Time permitting, leave a note informing others when you left and where you went.

- Avoid moving water.

- Emergency workers will be assisting people in flooded areas.

- Return home page only when authorities indicate it is safe.

Hướng dẫn dịch:

Trước một cơn lũ

Trong một cơn lũ

Sau một cơn lũ

- Chuẩn bị một cỗ khí cụ khẩn cung cấp.

- Kiểm tra bảo đảm của doanh nghiệp.

- Nghe đài địa hạt.

- Tại nhập một điểm tin cậy và cao.

Xem thêm: Top những mẫu giày Jordan 4 hot hit được giới trẻ ưa chuộng

- Đi bám theo trong suốt lộ trình vì thế cán cỗ hướng đẫn.

- Nếu thời hạn được cho phép, hãy nhằm lại tin nhắn thông tin cho tất cả những người không giống khi chúng ta tách lên đường và chúng ta đã đi được đâu.

- Tránh nước dịch chuyển.

- Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục tương hỗ người dân vùng lũ.

- Chỉ trở về quê hương Lúc ban ngành công dụng cho thấy đang được tin cậy.

5 (trang 99 sgk Tiếng Anh 8 Global Success): Write instructions (80 - 100 words) about things to tát vì thế before, during, and after a flood (Viết chỉ dẫn (80 - 100 từ) về những việc cần thiết nấu trước, nhập và sau lũ lụt)

Gợi ý:

Here a things you should vì thế before, during and after a flood.

Before:

- Build an emergency kit and make a family communications plan.

- Avoid building in a floodplain unless you elevate and reinforce your home page.

- Elevate the furnace, water heater and electric panel in your home page if you live in an area that has a high flood risk.

- Consider installing "check valves" to tát prevent flood water from backing up into the drains of your home page.

- If feasible, construct barriers to tát stop floodwater from entering the building and seal walls in basements with waterproofing compounds.

During:

- Listen to tát the radio or television for information.

- Be aware that flash flooding can occur. If there is any possibility of a flash flood, move immediately to tát higher ground. Do not wait for instructions to tát move.

- Be aware of stream, drainage channels, canyons and other areas known to tát flood suddenly. Flash floods can occur in these areas with or without typical warnings such as rain clouds or heavy rain.

After:

- Avoid moving water.

- Stay away from damaged areas unless your assistance has been specifically requested by police, fire, or relief organization.

- Emergency workers will be assisting people in flooded areas. You can help them by staying off the roads and out of the way.

- Play it safe. Additional flooding or flash floods can occur. Listen for local warnings and information. If your siêu xe stalls in rapidly rising waters, get out immediately and climb to tát higher ground.

- Return home page only when authorities indicate it is safe.

Hướng dẫn dịch:

Đây là những điều chúng ta nên nấu trước, nhập và sau lũ lụt.

Trước:

- Xây dựng cỗ khí cụ khẩn cung cấp và lập plan liên hệ mang lại mái ấm gia đình.

- Tránh xây cất ở vùng ngập lũ trừ khi chúng ta nâng lên và gia cố căn nhà của tớ.

- Nâng cao lò sưởi, máy nước rét và bảng năng lượng điện nhập căn nhà nếu khách hàng sinh sống ở chống với nguy hại lũ lụt cao.

- Xem xét việc lắp ráp "van kiểm tra" nhằm ngăn nước lũ chảy ngược nhập kênh mương nhập căn nhà của doanh nghiệp.

- Nếu khả ganh đua, xây cất những rào chắn nhằm ngăn nước lũ đột nhập nhập tòa căn nhà và bịt kín những bức tường chắn nhập tầng hầm dưới đất vì chưng thích hợp hóa học chống thẩm thấu.

Trong:

- Nghe radio hoặc truyền hình để hiểu vấn đề.

- Lưu ý lũ quét tước hoàn toàn có thể xẩy ra. Nếu với năng lực xẩy ra lũ quét tước, hãy dịch chuyển ngay lập tức cho tới vùng khu đất cao hơn nữa. Đừng đợi chỉ dẫn nhằm dịch chuyển.

- Hãy phân biệt những dòng sản phẩm suối, kênh thải nước, hẻm núi và những chống không giống được biết là với lũ đột ngột. Lũ quét tước hoàn toàn có thể xẩy ra ở những chống này còn có hoặc không tồn tại những lưu ý nổi bật như mưa mây hoặc mưa rộng lớn.

Sau:

- Tránh nước dịch chuyển.

- Tránh xa xôi những chống bị hỏng kinh hãi trừ khi chúng ta được công an, cứu vớt hỏa hoặc tổ chức triển khai cứu vớt trợ đòi hỏi rõ ràng.

- Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục tương hỗ người dân vùng lũ. quý khách hoàn toàn có thể chung bọn họ bằng phương pháp tách lối và tách lối.

- Chơi nó tin cậy. Lũ lụt bổ sung cập nhật hoặc lũ quét tước hoàn toàn có thể xẩy ra. Lắng nghe những lưu ý và vấn đề địa hạt. Nếu xe cộ của doanh nghiệp bị tiêu diệt máy ở vùng nước dưng thời gian nhanh, hãy ra bên ngoài ngay lập tức ngay lập tức và trèo lên vùng khu đất cao hơn nữa.

- Chỉ trở về quê hương Lúc ban ngành công dụng cho thấy đang được tin cậy.

Lời giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 8 Unit 9

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Getting Started (trang 93, 93)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 1 (trang 94)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 A Closer Look 2 (trang 95, 96)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Communication (trang 96, 97)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Skills 1 (trang 97, 98)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Looking Back (trang 100)

 • Tiếng Anh 8 Unit 9 Project (trang 101)

Xem thêm thắt lời nói giải bài xích tập dượt Tiếng Anh lớp 8 Global Success cuốn sách Kết nối học thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 8 Unit 6: Lifestyles
 • Tiếng Anh 8 Review 2
 • Tiếng Anh 8 Unit 7: Environmental protection
 • Tiếng Anh 8 Unit 8: Shopping
 • Tiếng Anh 8 Review 3

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập chất lượng Tiếng Anh 8 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 8 mới
 • 720 Bài tập dượt trắc nghiệm Tiếng Anh 8 mới mẻ với đáp án
 • Top 30 Đề ganh đua Tiếng Anh 8 mới mẻ (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 8

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền mang lại teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài xích Giải Tiếng Anh 8 hoặc nhất, chi tiết của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn bám sát sgk Tiếng Anh 8 sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-9-natural-disasters.jspGiải bài xích tập dượt lớp 8 sách mới mẻ những môn học

Xem thêm: góc giữa đường thẳng và mặt phẳng