tiếng anh 9 unit 9 a closer look 2

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

Bài 1 a

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 9 a closer look 2

Video chỉ dẫn giải

Conditional sentences type 2: review 

(Câu ĐK loại 2: ôn tập) 

1.a.  Read this sentence from the conversation in GETTING STARTED. Do you remember when we use conditional sentences type 2?

(Đọc câu tại đây kể từ đoạn hội thoại ở đoạn GETTING STARTED. quý khách hàng với ghi nhớ lúc nào tất cả chúng ta sử dụng câu ĐK loại 2 không?)

Duong: Yeah, if there weren't sánh many words, it would be easier for us to tát master it!

(Vâng, nếu như không tồn tại rất nhiều kể từ, tiếp tục đơn giản dễ dàng rộng lớn mang lại tất cả chúng ta nhằm thông thuộc nó!)

Bài 1 b

b. Write Yes or No to tát answer the questions about each sentence. 

(Viết Yes hoặc No nhằm vấn đáp thắc mắc về từng câu.)

1. If Tien had an IELTS certificate, he would get the job.

(Nếu Tiến với chứng từ IELTS, anh ấy sẽ sở hữu việc làm)

Does Tien have an IELTS certificate?

(Tiến với chứng từ IELTS không?)

2. If our English teacher weren't here, we wouldn't know what to tát bởi.

(Nếu nhà giáo giờ đồng hồ Anh của công ty chúng tôi không tồn tại ở trên đây, công ty chúng tôi sẽ không còn biết làm cái gi.)

Is the English teacher here now?

(Bây giờ nhà giáo với ở trên đây không?)

3. If we went to tát England this summer, we would have the chance to tát pick up a bit of English.

(Nếu công ty chúng tôi cho tới Anh ngày hè này, công ty chúng tôi sẽ sở hữu thời cơ học tập chút giờ đồng hồ Anh.)

Is it possible that they will go to tát England this summer?

(Có thể rằng chúng ta sẽ tới Anh ngày hè trong năm này không?)

4. English would be easy to tát master if it didn't have such a large vocabulary.

(Tiếng Anh tiếp tục dễ dàng thạo rộng lớn nếu như không tồn tại nhiều kể từ vựng vì vậy.)

Is English easy to tát master?

(Tiếng Anh với dễ dàng nhằm thạo không?)

5. If she used English more often, her English wouldn't be sánh rusty.

(Nếu cô ấy sử dụng giờ đồng hồ Anh thông thường xuyên rộng lớn, giờ đồng hồ Anh của cô ý ấy sẽ không còn yếu hèn vì vậy.)

Does she often use English?

(Cô ấy với sử dụng giờ đồng hồ Anh thông thường xuyên không?)

Lời giải chi tiết:

1. No

2. Yes

3. No

4. No

5. No

 1. No, he doesn’t.

(Không, anh ấy không tồn tại.)

2. Yes, he/she is. 

(Có, nhà giáo với ở trên đây.)

3. No, it isn’t.

(Không, ko thể.)

4. No, it isn’t.

(Không, rất khó.)

5. No, she doesn’t.

(Không, cô ấy ko dùng giờ đồng hồ Anh thông thường xuyên.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Rewrite the sentences using the conditional sentences type 2. 

(Viết lại câu dùng câu ĐK loại 2.)

Example: (Ví dụ)

Peter has such a lot of English homework that he won’t go to tát the tiệc ngọt.

(Peter với rất nhiều bài xích tập dượt giờ đồng hồ Anh về mái ấm cho tới nỗi tuy nhiên anh ấy sẽ không còn cút dự tiệc được.)

→ If Peter didn’t have such a lot of English homework, he would go to tát the tiệc ngọt.

(Nếu Peter không tồn tại rất nhiều bài xích tập dượt giờ đồng hồ Anh về mái ấm thời điểm hôm nay, anh ấy tiếp tục cho tới buổi tiệc.)

1. I don't feel confident at interviews because English is not very good.

(Tôi ko cảm nhận thấy thoải mái tự tin ở buổi phỏng vấn vì thế giờ đồng hồ Anh của tôi ko chất lượng tốt lắm.)

2. Minh doesn't read many English books because  she doesn't have time.

(Minh ko gọi nhiều sách giờ đồng hồ Anh vì thế cô ấy không tồn tại thời hạn.)

3. I think you should spend more time improving  your pronunciation.

(Tôi suy nghĩ chúng ta nên để nhiều thời hạn rộng lớn trau dồi trị âm của âm.)

4. Mai is sánh good at the language because has some friends who are native speak English.

(Mai cực kỳ xuất sắc về ngôn từ vì thế cô ấy với vài ba người các bạn là kẻ phát biểu giờ đồng hồ Anh phiên bản xứ.)

5. We can't offer you the job because you can't speak English.

(Chúng tôi ko thể cho mình việc làm này vì thế các bạn ko thể phát biểu giờ đồng hồ Anh.)

Lời giải chi tiết:

1. If my English were/was good, I would feel confident at interviews.

(Nếu giờ đồng hồ Anh của tôi chất lượng tốt, tôi tiếp tục cảm nhận thấy thoải mái tự tin ở buổi phỏng vấn.)

2. If Minh had time, she would read many English books.

(Nếu Minh với thời hạn, cô ấy tiếp tục gọi nhiều sách giờ đồng hồ Anh.)

3. If I were you, I would spend more time improving my pronunciation.

(Nếu tôi là các bạn, tôi tiếp tục để nhiều thời hạn nhằm nâng cao trị âm.)

4. Mai didn't have some friends who were/are native speakers of English, she wouldn't be sánh good at the  language.

(Nếu Mai không tồn tại vài ba người các bạn phát biểu giờ đồng hồ Anh phiên bản xứ, cô ấy sẽ không còn thể phát biểu giờ đồng hồ Anh xuất sắc.)

5. If you could speak English, we would offer you the job.

(Nếu chúng ta có thể phát biểu giờ đồng hồ Anh, công ty chúng tôi tiếp tục nhận các bạn việc làm này.)

Bài 3 a

Video chỉ dẫn giải

Relative Clause ( Mệnh đề quan liêu hệ)

3.a. Read part of the conversation from GETTING STARTED. Pay attention to tát underlined part.

(Đọc lại phần của đoạn hội thoại ở đoạn GETTING STARTED. Chú ý cho tới phần được gạch men chân.)

Teacher: Question one: Is English the language which is spoken as a first language by most people in the world?

(Giáo viên: Câu chất vấn 1: Tiếng Anh là ngôn từ được phát biểu như thể ngôn từ u đẻ của không ít người bên trên trái đất cần không?)

Bài 3 b

3b. When bởi we use relative clauses? Can you think of any rules?

(Khi này dùng mệnh đề quan liêu hệ? quý khách hàng hoàn toàn có thể suy nghĩ rời khỏi bất kể quy luật này không?)

Lời giải chi tiết:

We use relative clauses to tát give extra information about something/someone or to tát identify which  particular thing/person we are talking about. 

(Chúng tớ dùng mệnh đề mối liên hệ nhằm bổ sung cập nhật tăng vấn đề về người hoặc vật nhằm xác lập người hoặc vật ví dụ tuy nhiên tất cả chúng ta đang được nói đến.)

Relative pronouns (Đại kể từ quan liêu hệ)

Example (Ví dụ)

which (for things and animals)

(cái tuy nhiên (dùng mang lại vật và động vật))

The book which I liked was the detective story.

(Cuốn sách tôi mến là truyện trinh bạch thám.)

who (for people)

(người tuy nhiên (dùng cho con người))

The girl who is wearing a xanh xao shirt is Mai.

(Cô gái đem áo sơ-mi xanh xao là Mai.)

whom (for people as the object of the relative clause)

(người tuy nhiên (dùng cho tất cả những người như tân ngữ vô mệnh đề))

That's the boy whom we saw at school yesterday.

(Đó là cậu nhỏ xíu người tuy nhiên tất cả chúng ta tiếp tục nhận ra ở ngôi trường trong ngày hôm qua.)

when (for time)

(khi tuy nhiên (cho thời gian))

Do you remember the day when we first met, darling?

(Em với ghi nhớ ngày khi tuy nhiên tất cả chúng ta bắt gặp nhau thứ tự thứ nhất ko, em yêu?)

Xem thêm: động lực phát triển dân số là

where (for places)

(nơi tuy nhiên (cho địa điểm))

This is the place where they filmed Star Wars.

(Đây là vị trí điểm mà người ta tảo bộ phim truyền hình Chiến Tranh của những Vì Sao.)

why (for reasons)

(vì sao (vì lý do))

That's the reason why he failed.

(Đó là nguyên do tại vì sao anh ấy thất bại.)

whose (for possession)

(của (cho sở hữu))

That's the man whose dog we found.

(Đó là kẻ nam nhi con cái chó của anh ý ấy tuy nhiên công ty chúng tôi nhìn thấy.)

that (for people, things, animals and times)

(cái tuy nhiên (đối với trái đất, vật, động vật hoang dã và thời gian))

Where's letter that came yesterday?

(Lá thư kiểu tuy nhiên cho tới ngày trong ngày hôm qua ở đâu?)

The people that I spoke to tát were very helpful.

(Những người người tuy nhiên tôi tiếp tục thủ thỉ rất hay.)

We moved here the year that my uncle died.

(Chúng tôi fake cho tới trên đây năm tuy nhiên chú tôi khuất.)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Circle the correct word. Sometimes more than vãn one answer is possible.

(Khoanh lựa chọn kể từ trúng. Thỉnh phảng phất với nhiều hơn nữa 1 đáp án trúng.)

1. That's the boy who/whom/that is bilingual in English and Vietnamese.

2. This is the room which/who/where we are having an English lesson this evening.

3. The girl who/whose/which father is my English teacher is reasonably good at English.

4. Do you remember the year where/when/that we started to tát learn English?

5. The teacher whom/which/who you met yesterday is fluent in both English and French.

6. That's the reason where/when/why his English is a bit rusty.

Phương pháp giải:

who: là đại kể từ mối liên hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện mái ấm ngữ (subject) hoặc tân ngữ (object) mang lại động kể từ đứng sau nó.

whom: là đại kể từ mối liên hệ chỉ người, đứng sau danh kể từ chỉ người nhằm thực hiện tân ngữ (object) mang lại động kể từ đứng sau nó.  

which: là đại kể từ mối liên hệ chỉ vật, đứng sau danh kể từ chỉ vật nhằm thực hiện mái ấm ngữ (Subject) hoặc tân ngữ (object) mang lại động kể từ đứng sau nó.

that: là đại kể từ mối liên hệ chỉ khắp cơ thể lẫn lộn vật. That có thể được sử dụng thay cho cho who, whom, which trong mệnh đề mối liên hệ xác lập (defining relative clause) 

whose: là đại kể từ mối liên hệ chỉ chiếm hữu. Whose đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang lại tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ. Whose luôn kèm theo với cùng một danh kể từ.

when:là đại kể từ mối liên hệ chỉ thời hạn, đứng sau danh kể từ chỉ người hoặc vật và thay cho mang lại tính kể từ chiếm hữu trước danh kể từ chỉ thời hạn. When được sử dụng thay cho mang lại at/on/ in which, then.

where: là trạng kể từ mối liên hệ chỉ xứ sở, đứng sau danh kể từ chỉ xứ sở. Where được sử dụng thay cho cho at/ in/ to tát which, there. 

why: là trạng kể từ mối liên hệ chỉ nguyên do, đứng sau the reason. Why được sử dụng thay cho cho for which.

Lời giải chi tiết:

1. who/that

2. where

3. whose

4. when/that

5. whom/who

6. why

1. That's the boy who/that is bilingual in English and Vietnamese.

(Đó là chàng trai phát biểu được nhị loại giờ đồng hồ Anh và Việt.)

2. This is the room where we are having an English lesson this evening.

(Đây là căn chống tuy nhiên công ty chúng tôi học tập giờ đồng hồ Anh tối ni.)

3. The girl whose father is my English teacher is reasonably good at English.

(Cô gái tuy nhiên tía của cô ý ấy là nhà giáo giờ đồng hồ Anh thì cực kỳ xuất sắc giờ đồng hồ Anh.)

4. Do you remember the year when/that you started to tát learn English?

(Bạn với ghi nhớ kiểu năm các bạn chính thức học tập giờ đồng hồ Anh không?)

5. Theteacher whom/who you met yesterday  is fluent in both English and French.

(Giáo viên các bạn bắt gặp trong ngày hôm qua thông thuộc cả giờ đồng hồ Anh và Pháp.)

6. That's the reason why his English a bit rusty.

(Đó là nguyên do tại vì sao giờ đồng hồ Anh của cô ý ấy với một ít bị nhạt phai vì vậy.)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

5. Write true sentences about yourself. Then share them with your partner. How many things bởi you have in common?

(Viết những câu trúng về chủ yếu phiên bản thân thích các bạn. Sau cơ share với các bạn của doanh nghiệp. quý khách hàng các bạn với từng nào điểm chung?) 

I would lượt thích to: (Tôi muốn)

• have a friend who... (có người các bạn tuy nhiên...)

• go to tát a country where... (đến giang sơn điểm tuy nhiên...)

• buy a book which... (mua cuốn sách tuy nhiên...)

• meet a person whose... (gặp người tuy nhiên...)

• bởi something that... (làm việc gì này mà...)

Lời giải chi tiết:

I would lượt thích to: (Tôi muốn)

- have a friend who is sympathetic and humorous.

(có một người các bạn người tuy nhiên biết cảm thông và vui nhộn.)

- go to tát a country where there is snow in the winter.

(đi cho tới 1 vương quốc điểm tuy vậy với tuyết vô ngày đông.)

- buy a book which is among the best-sellers.

(mua 1 cuốn sách là 1 trong trong mỗi cuốn được hút khách nhất.)

- meet a person whose a lot of ideas are amazing.

(gặp một người người tuy vậy với thật nhiều phát minh xứng đáng quá bất ngờ.)

- bởi something that I never did before.

(làm cái gì cơ kiểu tuy nhiên tôi ko khi nào thực hiện trước đó.)

Bài 6

Video chỉ dẫn giải

6. Rewrite these sentences as one sentence using a relative clause. 

(Viết câu với nghĩa như câu tiếp tục mang lại dùng mệnh đề mối liên hệ.)

1. My friend plays the guitar. He has just released a CD.

(Bạn của tôi đùa ghita. Anh ấy vừa phải mới nhất tạo ra 1 CD.)

=> My friend who/that plays the guitar has just released a CD.

(Bạn của tôi người đang được đùa guitar tiếp tục tạo ra đĩa CD.)

2. Parts of the palace are open to tát the public. It is where the queen lives.

(Nhiều điểm của dinh cơ thự và đã được phanh rời khỏi mang lại xã hội cho tới tham ô quan liêu. Đó là điểm nữ vương sinh sống.)

3. English has borrowed many words. They come from other languages.

(Tiếng Anh tiếp tục mượn nhiều kể từ. Chúng tới từ ngôn từ không giống.)

4. I moved to tát a new school. English is taught by native teachers there.

(Tôi fake cho tới một ngôi ngôi trường mới nhất. Tại trên đây giờ đồng hồ Anh được dạy dỗ bởi vì nhà giáo phiên bản xứ.)

5. I don't lượt thích Enqlish. There are several reasons for  that.

(Tôi ko mến giờ đồng hồ Anh. Có nhiều nguyên do mang lại việc cơ.)

6. The new girl in our class is reasonably good at  English. Her name is Mi.

(Cô gái mới nhất vô lớp công ty chúng tôi tương đối tốt giờ đồng hồ Anh. Tên cô ấy là Mi.)

Lời giải chi tiết:

2. Parts of the palace where/in which the queen lives are open to tát the public.

(Nhiều điểm của dinh cơ thự điểm tuy nhiên nương nương sinh sống được phanh rời khỏi mang lại xã hội cho tới tham ô quan liêu.)

3. English has borrowed many words which/that come from other languages.

(Tiếng Anh tiếp tục mượn nhiều kể từ kiểu tuy nhiên tới từ ngôn từ không giống.)

4. I moved to tát a new school where/in which English is taught by native teachers.

(Tôi fake cho tới một ngôi trường học tập mới nhất điểm tuy nhiên giờ đồng hồ Anh được giảng dạy dỗ bởi vì những nhà giáo phiên bản địa.)

5. There are several reasons why I don't lượt thích English.

Xem thêm: sinh sản vô tính ở thực vật

(Có một vài ba nguyên do tại vì sao tuy nhiên tôi ko mến giờ đồng hồ Anh.)

6. The new girl in our class, whose name is Mi, is reasonably good at English.

(Cô gái mới nhất vô lớp của tất cả chúng ta, thương hiệu của cô ý ấy là My, tương đối tốt giờ đồng hồ Anh.)