toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 138 luyện tập chung

Video chỉ dẫn giải

Tính: 

a) \(\dfrac{2}{3}+\dfrac{4}{5}\)                 b) \(\dfrac{5}{12}+\dfrac{1}{6}\)                 c) \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{5}{6}\)

Phương pháp giải:

Muốn nằm trong nhị phân số không giống khuôn mẫu số tớ quy đồng khuôn mẫu số rồi nằm trong nhị phân số đang được quy đồng khuôn mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{2}{3}+\dfrac{4}{5}=\dfrac{10}{15}+\dfrac{12}{15}=\dfrac{22}{15}\)

b) \(\dfrac{5}{12}+\dfrac{1}{6} = \dfrac{5}{12}+\dfrac{2}{12}= \dfrac{7}{12}\)

c) \(\dfrac{3}{4}+\dfrac{5}{6}= \dfrac{9}{12}+\dfrac{10}{12}=\dfrac{19}{12}\)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(\dfrac{23}{5}-\dfrac{11}{3}\);              b) \(\dfrac{3}{7}-\dfrac{1}{14}\)               c) \(\dfrac{5}{6}-\dfrac{3}{4}\) 

Phương pháp giải:

Muốn trừ nhị phân số không giống khuôn mẫu số tớ quy đồng khuôn mẫu số rồi trừ nhị phân số đang được quy đồng khuôn mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{23}{5}-\dfrac{11}{3}= \dfrac{69}{15}-\dfrac{55}{15}=\dfrac{14}{15}\)

b) \(\dfrac{3}{7}-\dfrac{1}{14}= \dfrac{6}{14}-\dfrac{1}{14}=\dfrac{5}{14}\)

c) \(\dfrac{5}{6}-\dfrac{3}{4}=\dfrac{10}{12}-\dfrac{9}{12}=\dfrac{1}{12}\)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(\dfrac{3}{4}\times \dfrac{5}{6}\)                b) \(\dfrac{4}{5}\times 13 \)                 c)  \(15 \times \dfrac{4}{5}\)

Phương pháp giải:

 Muốn nhân nhị phân số tớ lấy tử số nhân với tử số, khuôn mẫu số nhân với khuôn mẫu số.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{3}{4}\times \dfrac{5}{6}   = \dfrac{3×5}{4×6}= \dfrac{15}{24}=\dfrac{5}{8}\)

b) \(\dfrac{4}{5}\times 13 =\dfrac{4×13}{5}=\dfrac{52}{5}\)

c) \(15 \times \dfrac{4}{5} = \dfrac{15×4}{5}=\dfrac{60}{5}=12\)

Xem thêm: biện pháp nào sau đây không phải là bảo vệ đa dạng sinh học

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \(\dfrac{8}{5}:\dfrac{1}{3}\)                    b) \(\dfrac{3}{7}:2\) ;                c) \(2:\dfrac{2}{4}\)

Phương pháp giải:

 Muốn phân chia nhị phân số tớ lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhị hòn đảo ngược.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{8}{5}:\dfrac{1}{3}= \dfrac{8}{5} × \dfrac{3}{1}=\dfrac{24}{5}\) 

b) \(\dfrac{3}{7}:2= \dfrac{3}{7×2}=\dfrac{3}{14}\)

c) \(2:\dfrac{2}{4}= \dfrac{2×4}{2}=4\)

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

Một cửa hàng sở hữu \(50kg\) lối. Buổi sáng sủa đang được buôn bán 10kg lối, giờ chiều bán \(\dfrac{3}{8}\) số lối sót lại. Hỏi một ngày dài cửa hàng đang được bán tốt từng nào ki-lô-gam đường?

Phương pháp giải:

- Số lối sót lại sau thời điểm buôn bán buổi sớm = Số lối lúc đầu - Số lối đang được buôn bán buổi sớm.

- Số lối đang được buôn bán giờ chiều = Số lối sót lại sau thời điểm buôn bán buổi sớm x \(\dfrac{3}{8}\).

- Tìm số lối bán tốt vô một ngày dài = số lối đang được buôn bán buổi sớm + số lối đang được buôn bán giờ chiều.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Có: 50 kilogam đường

Buổi sáng: buôn bán 10kg

Buổi chiều: bán \(\dfrac{3}{8}\) số lối còn lại

Cả ngày: buôn bán .... kilogam đường?

Bài giải

Số lối sót lại sau thời điểm buôn bán buổi sớm là:

                \(50 - 10 = 40 \;(kg)\)

Buổi chiều cửa hàng bán tốt số ki-lô-gam lối là:

                \(40 \times \dfrac{3}{8}=15\;(kg)\)

Cả ngày cửa hàng bán tốt số ki-lô-gam lối là:

Xem thêm: ở nước ta ngành công nghiệp nào sau đây cần ưu tiên đi trước một bước

                \(10 + 15 = 25 \;(kg)\)

                                     Đáp số: 25 kilogam đường

Loigiaihay.com