zoe had practiced a lot so she was sure of her winning in the competition

Câu hỏi:

13/08/2020 31,171

Bạn đang xem: zoe had practiced a lot so she was sure of her winning in the competition

Choose the sentences that are closest in meaning vĩ đại the given sentence(s).Zoe had practiced a lot, ví she was sure of her winning in the competition.

A. Practicing a lot, Zoe was sure of her winning in the competition.

BTo have practiced a lot, Zoe was sure of her winning in the competition.

CHaving been sure of her winning in the competition, Zoe practiced a lot.

DHaving practiced a lot, Zoe was sure of her winning in the competition

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án:

Sử dụng mệnh đề phân kể từ triển khai xong nhằm nói tới nguyên nhân cho tới hành vi vô mệnh đề chủ yếu.

Mệnh đề người sử dụng phân kể từ triển khai xong chỉ nguyên nhân => quăng quật “so” ở mệnh đề hệ trái khoáy.

=> Having practiced a lot, Zoe was sure of her winning in the competition.

Tạm dịch: Do tiếp tục rèn luyện thật nhiều, Zoe chắc chắn là về thành công của tôi vô cuộc thi đua.

Đáp án nên cần chọn là: D

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Choose the sentences that are closest in meaning vĩ đại the given sentence(s).The boy asked his mother’s permission and then went out vĩ đại play.

A. Having gone out vĩ đại play his mother's permission, he asked his mother’s permission.

B. Asking his mother's permission, he had gone out vĩ đại play.

C. Asking his mother's permission, he went out vĩ đại play.

DHaving asked his mother's permission, he went out vĩ đại play.

Câu 2:

Choose the sentences that are closest in meaning vĩ đại the given sentence(s).Since I had not seen him for ages, I didn’t recognize him.

A. Having not seen him for ages, I hadn’t recognizes him.

B. Having not seen him for ages, I didn’t recognize him.

CHaving recognized him, I didn’t see him for ages.

Xem thêm: tìm m để hàm số có 3 cực trị

DNot seeing him for ages, I didn’t recognize him.

Câu 3:

Choose the sentences that are closest in meaning vĩ đại the given sentence(s).As he had drunk too much, he didn’t drive trang chính himself.

ANot vĩ đại having drunk too much, he drove trang chính himself

BNot having driven trang chính himself, he drank too much.

C. Having drunk too much, he didn’t drive trang chính himself.

D. Drinking too much, he hadn’t driven trang chính himself.

Câu 4:

Choose the sentences that are closest in meaning vĩ đại the given sentence(s).She had not slept for two days and therefore she wasn’t able vĩ đại concentrate.

ANot having slept for two days, she wasn’t able vĩ đại concentrate.

B. Not be able vĩ đại concentrate, she had not slept for two days.

C. Not sleeping for two days, she wasn’t able vĩ đại concentrate.

D. Not having slept for two days, she hadn’t been able vĩ đại concentrate.

Câu 5:

Rewrite the following sentence with the same meaning, using “having + Ved/ V3”

We have done two tests today, se we are exhausted._______, we are exhausted

Câu 6:

Choose the sentences that are closest in meaning vĩ đại the given sentence(s).I had not ridden a horse for a long time and I found it very difficult vĩ đại keep in the saddle.

ANot riding a horse for a long time, I find it very difficult vĩ đại keep in the saddle.

BNot riding a horse for a long time, I found it very difficult vĩ đại keep in the saddle.

C. Not having ridden a horse for a long time, I found it very difficult vĩ đại keep in the saddle.

D. Not vĩ đại have ridden a horse for a long time, I had found it very difficult vĩ đại keep in the saddle.